Door op 10 oktober 2014

Groen en Grijs: Kwaliteit op orde?

De PvdA heeft afgelopen week aandacht gevraagd voor de kwaliteit van de openbare ruimte (o.a. de wegen en het groen) in Roosendaal.

Achtergrond

Vorig jaar is de gemeente begonnen met een andere aanpak bij het onderhoud van de openbare ruimte. Via het uitgangspunt van de nota Verbindend Beheren wordt ingezet op maatwerk en is het de bedoeling dat bewoners meedoen in het beheer van hun woonomgeving, hiermee zal de openbare ruimte beter gaan aansluiten bij de behoeften van de buurt. Betrokkenheid, ondernemerschap en solidariteit zullen belangrijker worden dan het streven naar een uniform kwaliteitsprofiel, terwijl de gebruikswaarde en de sociale functie van de openbare ruimte toeneemt. Met de nieuwe manier van werken (buitenploegen, buitenmakelaars en intensievere samenwerking met partners) wordt vormgegeven aan de vorm en de inhoud die mede door de PvdA is ingezet.

Stand van zaken

De PvdA heeft extra aandacht gevraagd voor de kwaliteit van de openbare ruimte. Hierover maakt de PvdA zich zorgen en vraagt zich af of het vastgestelde kwaliteitsniveau van het groen en grijs in onze gemeente wel acceptabel is. We zien immers een toename van het onkruid op veel plekken en ontvangen ook klachten over de staat van wegen en de staat van het groenonderhoud.

Na een jaar zijn er wel een aantal goede zaken te noteren. De buitenploegen gaan aan de slag in alle wijken en dorpen. Maar denk ook aan het Groen Project Alexanderdonk, een combinatie van groenonderhoud door de bewoners en sociale binding in de straat.

Waar met name het zelfbeheer nog niet van de grond is gekomen ligt wat ons betreft een taak van de gemeente. Is het vastgestelde kwaliteitsniveau C niet te laag? Zeker nu leefbare wijken en dorpen een speerpunt is van de gemeente. De PvdA denkt dat er financiële ruimte is om het kwaliteit van de openbare ruimte een impuls te geven en zo ook het onderhoudsprogramma aan te passen. Wellicht zal de PvdA daarom bij de komende begrotingsbehandeling voorstellen doen om extra middelen uit te trekken voor het onderhoud van onze openbare ruimte.