Door op 26 juni 2015

Goederenvervoer over het spoor: ‘Weten we nú wat er staat?’

Roosendaal, Moerdijk en Halderberge worden door het Basisnet Spoor geconfronteerd met een toename van het goederenvervoer over het spoor, waarbij het treinvervoer van gevaarlijke stoffen zal toenemen.

Vanuit het Rijk hebben we 5 miljoen euro ontvangen om maatregelen in het kader van zelfredzaamheid en hulpverlening te nemen. Een doekje voor het bloeden. Bestuurlijk hebben de colleges uitgesproken dat zowel vanuit bestuurlijk oogpunt als vanuit de inwoners maximaal ingezet moet worden op veiligheid en leefbaarheid op en rond het spoor en de goederenspoorlijn buiten de kernen om te laten leggen, hetgeen wij onderschrijven. Alternatieven zijn ook beschreven door de VAG West-Brabant.

We hebben ook kennis kunnen nemen van het onlangs gepresenteerde rapport van de ILT ‘Weten we nú wat er staat? Informatievoorziening over treinen met gevaarlijke stoffen op emplacementen’. Uit inspecties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is gebleken dat de juistheid van de informatie over treinen met gevaarlijke stoffen nog onvoldoende is. In voorkomende gevallen is de informatie over de treinsamenstelling onjuist, ontbreekt informatie over daadwerkelijk op het spoor aanwezige treinen met gevaarlijke stoffen of is er informatie over treinen met gevaarlijke stoffen die niet op het spoor aanwezig zijn.

De PvdA vindt dat de informatievoorziening niet alleen op orde moet zijn, maar ook transparant beschikbaar zijn voor alle betrokkenen rondom het vervoer over het spoor, alleen op die manier is er een hoge mate van veiligheid te garanderen. Als niemand weet wat het acute gevaar, kan zich er niemand tegen wapenen, met verstrekkende gevolgen.

Als gevolg van het niet op orde zijn van de informatievoorziening over treinen met gevaarlijke stoffen, is er op het spoor nog altijd een potentieel gevaarlijke situatie. Hulpdiensten kunnen er niet van uitgaan dat de informatie die zij over treinen met gevaarlijke stoffen krijgen ook betrouwbaar en feitelijk juist is. Dit kan bij een calamiteit tot levensbedreigende situaties leiden, zowel voor het personeel van hulpdiensten als voor trein- en emplacementpersoneel.

De ILT is van mening dat er maatregelen moeten worden genomen om de informatievoorziening over treinen met gevaarlijke stoffen op het spoor verder te verbeteren. Zij roept op om na te gaan welke verbetermogelijkheden op korte termijn mogelijk zijn.

De gemeenteraad heeft in maart 2015 unaniem een motie aangenomen waarin wordt gevraagd dat het gemeentebestuur ook inzet op veiligheid en leefbaarheid en het bereiken van een ander traject van de goederenspoorlijn.

Gelet op de recente berichtgeving in de media, hebben we vragen gesteld aan het college van B&W Roosendaal.

De PvdA pleit landelijk om gevaarlijke treinen niet door steden en dorpen te laten lopen. We hebben daarom ook onze woordvoerder in de Tweede Kamer, Duco Hoogland, benadert, om dit op te pakken.

Lees ook hier en hier verder alle achtergronden over dit onderwerp.

UPDATE: In de antwoorden volgt het college van B&W onze lijn en wordt vol ingezet op de lobby om gevaarlijke treinen niet door woongebieden te laten lopen. Op 13 juli a.s. gaat onze fractie ook in gesprek met de VAG West-Brabant.