Door op 23 april 2014

Fyra-akkoord

Onze partij was zich ervan bewust wat de gevolgen waren van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen, die voor het grootste deel terug te voeren is op het landelijke beeld ten aanzien van het huidige kabinet VVD-PvdA. Bescheidenheid, nederigheid, maar wel bereidt om verantwoordelijkheid te nemen in Roosendaal.

Landelijk werkt men aan verandering. In een economisch pittige tijd en met breed draagvlak bij politieke partijen en bij partners als vakbonden en werkgevers. Op vrijwel ieder terrein: de zorg, de arbeidsmarkt, het wonen, de energievoorziening, de economie. En met een doel: een zorgzame samenleving die in gelijke mate wordt gedragen door welvaart, solidariteit en duurzaamheid.

Blijkens de verkiezingsuitslag vindt een te groot deel van onze kiezers het doel te weinig overtuigend en de weg ernaar toe nog te onzeker. De SP heeft hier dankbaar gebruik van gemaakt en ook lokale partijen vonden de weg omhoog. Vooral de ontwikkelingen in de zorg creëren veel onrust, juist bij kwetsbare mensen. En dat moeten wij ons zeer aantrekken. We hebben als PvdA Roosendaal, zeker ook in de campagne, hier veel aandacht aan besteed. We kunnen de onzekerheid die met verandering gepaard gaat niet direct wegnemen. Maar we kunnen de komende jaren wel laten zien dat de PvdA op landelijk en lokaal niveau onmiddellijk in actie komt als mensen tussen wal en schip raken. Omdat we niemand laten vallen. En dat we dus bereid zijn plannen te wijzigen en de uitvoering te verbeteren als dat nodig is. Dat signaal hebben wij goed begrepen. Lokaal waren we hier al mee bezig. In de vorige coalitie is een stevig fundament voor de toekomst van Roosendaal gelegd. Roosendaal verandert, Roosendaal beweegt. Een drieluik vanuit economisch, ruimtelijk en sociaal perspectief. Een stad van de menselijke maat.

Onevenwichtig noemen we dan ook de wijze hoe het informatieproces is verlopen en blijkbaar enkel is gekozen voor de macht van het getal. Blijkbaar hadden de voormalige coalitiepartners de Roosendaalse Lijst en het CDA geen enkele moeite om de PvdA in te wisselen voor de SP en de VVD. Goed, dat is blijkbaar politiek. Of dit een logisch gevolg was van de verkiezingsuitslag betwijfelen we. Daarnaast was de terugkoppeling door de informateur aan de Roosendaalse Lijst over de 1e ronde van het informatieproces bijzonder opvallend. Er werd geconstateerd dat op basis van de 1e gesprekronde de fracties van de Roosendaalse Lijst, het CDA, de SP en de VVD een grote mate van inhoudelijke overeenstemming hadden op de drie gekozen hoofdthema’s die centraal stonden bij de onderhandelingen (leefbaarheid en wonen, de 3 decentralisaties en de binnenstad). Dit lezen we niet terug in de verslagen over het informatieproces. Het uitsluiten van bijvoorbeeld de PvdA en andere partijen, ondanks inhoudelijke overeenstemming, verbaast ons ook. De reden hiervoor blijft voor ons als PvdA gissen. Uit het resultaat van de verkiezingen kunnen we lessen leren, uit het verlies van vertrouwen van de voormalige coalitiepartners niet.

Het advies werd blindelings gevolgd door de Roosendaalse Lijst, wat nu heeft geleid in een akkoord op hoofdlijnen. Bijzonder opvallend. De stelligheid waarmee de partijen eerder hun ver van elkaar afliggende standpunten verdedigden, ontbreekt. Ze doen het nu met het selectief geheugen van de nieuwe coalitiepartners als basis voor een evenwichtig akkoord, als basis voor een stabiele coalitie. De motivatie ontbreekt waarom juist deze vier partijen zich aan elkaar verbinden.

In het akkoord zit direct een tegenstelling, er wordt aangegeven dat er meer ruimte is voor een open verhouding met de gehele gemeenteraad, maar toch wordt een akkoord op hoofdlijnen opgesteld door vier partijen waarbij geen andere partij uit de gemeenteraad of uit de bevolking van de gemeente betrokken is geweest. Waarom dan niet een akkoord op hoofdlijnen met de gehele gemeenteraad. Een procesakkoord waarin de prioriteiten en ambities voor de komende 4 jaar zijn opgesteld? Was het de VVD niet die altijd aangaf niet te willen tekenen bij het kruisje?

We missen in het akkoord het beeld waar Roosendaal in 2018 staat. Welke ambities en doelstellingen heeft deze nieuwe coalitie, dit nieuw college? Inhoudelijk worden de Strategische Verkenningen genegeerd. We lezen hier niets over terug, welke afwegingen maakt deze coalitie voor de toekomst? Volgt er nog een collegeprogramma waarin wel wordt ingegaan op de afwegingen voor de toekomst?

Inhoudelijk missen we dus koers, visie en ambitie. De coalitie weigert in te gaan op belangrijke thema’s voor Roosendaal als de economie, logistiek, onderwijs, duurzaamheid en de aanpak van de werkloosheid. Ook het belang van de Netwerkstad komen we niet tegen, evenals een antwoord op het rapport Krachtig Bestuur in Brabant wat pleit voor een verbinding met gemeenten in onze regio en een duidelijk profiel voor Roosendaal. Het verenigingsleven, sport en cultuur. Niets lezen we hierover terug.

Financieel zijn op dit moment de gemeentelijke uitgaven op orde. Het akkoord wijdt hieraan een paar zinnen. De afgelopen jaren hebben we hier hard aan gewerkt. Dit blijkt ook uit het feit dat er ruimte komt om te investeren. Lasten omlaag, veiligheid omhoog zien we er echter niet concreet in terug, zo ver de vorige coalitie dit al niet aan het realiseren was.

Vanuit het sociaal domein wordt de koers voortgezet. De SP maakt zich erg ongeloofwaardig door juist onder dit akkoord haar handtekening te zetten. De SP stemden overal op tegen, nog het meest recent over de aanpak en uitvoering van de decentralisaties waarin Roosendaal kiest voor de menselijke maat. Wat doen ze nu, ze onderschrijven dit. De punten die de SP binnen zou hebben gehaald is natuurlijk iets wat de vorige coalitie al had ingezet: inzetten op meer betaalbare woningen, maatwerk in de bijstand, een stevig armoede- en minimabeleid (juist met inzet extra Rijksmiddelen) en inzetten op veiligheid, leefbaarheid in de wijken en dorpen. SP evenwichtig? Ze zeggen een belangrijk punt binnen te hebben gehaald, namelijk dat wanneer niet met de Rijksbudgetten uitgekomen wordt voor de zorg, de reserves aangesproken kunnen worden. Maar dit stond al vast. Dit is niets nieuws.

De PvdA heeft kennisgenomen van de portefeuilleverdeling en het aantal wethouders. Een verantwoordelijkheid van de betrokken partijen. Het bevreemdt ons wel dat het binnenstadsdossier switcht. Dit zou niet onze voorkeur hebben. Ook de opzet van 5 wethouders laten we voor rekening uiteraard van deze coalitie, wat ons betreft waren 4 wethouders voldoende. Zeker nu het op een aantal dossiers juist richting de uitvoering gaat, is het dan juist niet verstandiger om het ambtelijk apparaat te versterken, zeker nu juist hier het meest op bezuinigd is, i.p.v. het college weer te vergroten. Het dossier leefbare wijken en dorpen moet juist verankerd worden in het beleid van de gemeente o.a. op het gebied van de zorg, werk en veiligheid.

Voorzitter, hier moeten we het mee doen. Een pluspunt is de inzet op een open bestuursstijl. Een akkoord echter wel met weinig concrete punten. Een FYRA-akkoord, fundament mager, snel, maar stabiel? Zal dit FYRA-akkoord gedurende de rit bij vorst, of door blaadjes op de rails, ontsporen?

Laten we aan de slag gaan met concrete dossiers. De aanpak van de werkloosheid, betere en goede zorg dichtbij in de buurt, gezond en goed onderwijs, leefbaarheid in onze wijken en dorpen. Daar maken wij werk van als PvdA.