Door op 15 september 2015

Een Binnenstad die BTB-proof is!

Een binnenstad die voor alle gebruikers van de openbare ruimte BTB-proof is: Bereikbaar, Toegankelijk en Bruikbaar. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit de PvdA Enquête over het fietsen in de binnenstad.

 

De gemeente ontwikkelt het nieuwe Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) en het project de nieuwe centrumring. In het plan wordt veel aandacht besteed aan e-bikes en mooie grote fietspaden van Bergen op Zoom naar Breda via Roosendaal. Problemen en oplossingen met fietsverkeer in en door de Binnenstad worden ook beschreven en kunnen ook op korte termijn worden aangepakt vanwege het op de schop gaan van de Nieuwe Markt en andere delen van de Binnenstad en de aanleg van de nieuwe centrumring. Voor inwoners van Roosendaal, zo blijkt uit onze enquête, zijn het onderhoud van o.a. de fietspaden, verkeersveiligheid en parkeergelegenheden in het hart van Roosendaal eveneens belangrijk. Dat betekent dat de aan- en toevoerwegen voor fietsers van jong tot oud goed begaanbaar en locaties goed bereikbaar moeten zijn.

De gemeente zelf heeft actief een poging gedaan de bevolking te raadplegen in een tweetal sessies op locatie en een interactief platform waarop inwoners van Roosendaal konden reageren en hun ideeën kwijt konden. Uit ervaring van de PvdA weten we dat het goed is ook andere manieren in te zetten om de bevolking te raadplegen. Geluiden bereiken ons dat er meer aandacht mag zijn voor het fietsverkeer, met name binnen de huidige centrumring. Met de informatie uit de enquête, maar ook middels onze contacten met de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland willen we gerichte aanbevelingen doen aan de gemeente en de Binnenstadsorganisatie om te komen tot ruimte voor fietsvriendelijke fietsverkeer in de Binnenstad. Na een aantal weken enquêteren hebben bijna 200 Roosendalers de moeite genomen om hun mening te geven over het fietsen in en door de Binnenstad van Roosendaal.

Het is goed te constateren dat de bevindingen uit de enquête voor een deel overeenkomen met de plannen zoals die in het GVVP worden geschetst. Er wordt gehoor gegeven aan de ervaringen rond slecht onderhouden fietspaden en onveilige verkeerssituaties en knooppunten. Concreet betekent dit in het nieuwe GVVP plan meer focus op het optimaliseren van het hoofdfietsnetwerk door in te zetten op directe, veilige en goed onderhouden fietspaden. De conclusie is dat de fiets een volwaardig alternatief moet zijn voor de auto als het gaat om de snelheid van A naar B. Ook wordt aangegeven dat er iets gedaan gaat worden aan de wachttijden bij stoplichten met als doel de veiligheid te bevorderen. Tot op zekere hoogte worden fietsers ‘in de watten gelegd’.

Zoals de inwoners in onze enquête aangeven, is het logisch door de Binnenstad te rijden. Het is ook wenselijk omdat men dan ook dichtbij een activiteit of winkel kan parkeren omdat men geen tijd wil verliezen of, nog belangrijker, men moeite heeft met lopen. Aan deze wens is zeker gehoor gegeven aan de automobilisten die hun auto in het hart van de Binnenstad, de parkeergarage op de Nieuwe Markt, kunnen parkeren en direct na het verlaten van de garage een winkel binnen kunnen gaan.

Uit de enquête blijkt dat men zeer positief is over de gratis fietsenstalling op de Oude Markt. Wel opperen de geënquêteerden langere openingstijden en hopen zij dat het een blijvende gratis voorziening is. Ook wordt aangegeven dat de verkeerssituatie van de Oude Markt voor fietsers en wandelaars onduidelijk is. Men stelt o.a. voor een aparte fietsstrook aan te leggen.

De geënquêteerden verschillen van mening over het al dan niet fietsvrij maken van de Raadhuisstraat en de Oude Markt. In het GVVP wordt door de aanpak van de centrumring een redelijk alternatief geboden voor fietsers, waarbij én meer ruimte voor de fietser wordt gerealiseerd, én waar nieuwe fietsparkeervoorzieningen ontstaan, bestaande uit twee overdekte bewaakte stallingen (die van de Oude markt staat ter De meeste fietsers komen naar de binnenstad om te winkelen, voor de horeca of een bezoek aan de bibliotheek of de Kring.

Opvallende punten zijn dat een derde van de fietsers aangeeft de fietsroutes naar de binnenstad te gevaarlijk te vinden of dat het onduidelijk is waar men moet fietsen. Een veilige route van en naar de binnenstad, alsmede door de binnenstad vinden de fietsers van belang. Ook een gratis fietsenstalling draagt er aan bij dat de Roosendaler de fiets pakt om naar de binnenstad te komen.

Het prettigst fietst men door de Laan van Brabant naar het Roselaarplein. Een goed fietspad, veilig en een duidelijke route. Het onprettigst ervaren wordt de fietsroute van de Burgemeester Prinsensingel naar de Nieuwe Markt wegens het autoverkeer en de verkeersveiligheid. discussie) én logisch verspreide en goed bereikbare „nietjesdie direct bereikbaar zijn vanaf de nieuwe centrumring. Zeker een ontwikkeling om toe te juichen. Dit komt echter niet tegemoet aan de wens van fietsers, die het zelfde vragen als automobilisten; graag in de directe nabijheid van winkels, horeca of andere bestemmingen parkeren. Daarbij komt dat ook geen rekening gehouden wordt met álle gebruikers: Er moet een BTB-proof gebied gerealiseerd worden. Dit houdt in dat de Binnenstad, het hart van Roosendaal, voor iedereen, dus ook ouderen die slecht ter been zijn en willen fietsen en mensen in een rolstoel of scootmobiel Bereikbaar, Toegankelijk en Bruikbaar moet zijn. In onze enquête komt uit reacties juist naar voren dat men ook rekening moet houden met deze doelgroepen.

In de huidige verkeerssituatie moet er voor hen wat veranderen, maar zoals het GVVP nu voor ligt, zijn de op stapel staande veranderingen geen verbetering voor hen. Juist vanwege het feit dat er niet alleen sprake is van technische innovaties zoals de elektrische fietsen en elektronische borden die aangeven of er nog vrije parkeerplaatsen zijn, maar juist ook omdat er sprake is van een veranderende samenleving waarin zelfredzaamheid en participatie van alle inwoners voorop staan, is het van belang gehoor te geven aan deze maatschappelijk ‘innovatie’.

We missen niet alleen iets in de algemene doelstelling van het GVVP: ‘Het bevorderen van een goede en veilige afwikkeling van het verkeer dat noodzakelijk is voor sociaaleconomische activiteiten, waarbij alle vormen van verkeershinder zoveel mogelijk wordt beperkt.’, we missen in het GVVP dat nu voor ligt een meer socialere component rond meedoen met name gericht op de doelgroepen ouderen en mensen met een beperking die aangewezen zijn op een rolstoel of scootmobiel.

We doen dan ook twee aanbevelingen:

1. Het fietsparkeren vraagt ook om versterking binnen de nieuwe structuur van de nieuwe binnenstad en de centrumring, maar wel ook met oog voor de wens van de fietser: in het hart van de binnenstad en niet zoals in het GVVP wordt voorgesteld oostelijk of buiten het hart van de binnenstad. Onderzoek de mogelijkheid tot een (gratis) fietsenstalling in het hart van de binnenstad, waarbij wordt gekeken naar een logischere locatie dan de huidige op de Oude Markt.

2. Maak werk, met het oog op o.a. het aanleggen van een nieuwe centrumring en een nieuwe Nieuwe Markt, van een binnenstad die ‘BTB’-proof is, ‘Bereikbaar, Toegankelijk en Bruikbaar’, zowel de routes van en naar de binnenstad als de routes door de binnenstad. Zowel voor de fietser als voor onder meer rolstoelrijders, scootmobielers, doven en slechtzienden. Dit sluit ook mooi aan bij de aanbevelingen die de RoGeP eerder heeft gedaan.

Alle resultaten van de enquête zullen binnenkort op onze website worden gepubliceerd.