Door op 11 november 2016

Een bijzondere begrotingsbehandeling

Het Oekraïne-referendum, de Brexit, the Donald, Code Oranje. De oude organisatie van de politiek loopt op haar laatste benen. Dat zien we ook op lokaal niveau.

Zo hebben we drie weken geleden de eerste vergaderavond gehad over onze gemeentebegroting. Drie uur vergaderen met als resultaat een excuses van een aantal partijen over een onhandige email, maar de standpunten die vooraf werden ingenomen bleven onveranderd. Een inhoudelijk debat kwam dus niet echt van de grond. Wij vroegen ons af of onze inwoners het nog kunnen volgen, we zijn immers gekozen om ons werk te doen. Dit betekende wat ons betreft de inzet van de ruim 200 miljoen euro die is opgenomen in de begroting beoordelen en te bezien waar aanpassingen nodig zijn. Als PvdA-fractie doen we dit uiteraard door zo goed mogelijk de deskundigheid uit de samenleving te benutten en burgers actief te betrekken bij onze keuzes voor Roosendaal.

Onze oproep van drie weken geleden is gelukkig wel geland in deze gemeenteraad. Het was een bijzondere begrotingsbehandeling. Een coalitie die de begroting in eerste instantie zou afdoen als een hamerstuk, nu werd gelukkig het debat niet op slot gegooid.

Samen met GroenLinks had de PvdA het initiatief  genomen om te komen tot een Burgerakkoord voor Roosendaal. Wij vonden dat we naar aanleiding van de brief van het college niet stil moesten blijven zitten, geen pas op de plaats, maar juist het initiatief nemen om de Roosendaalse inwoners te betrekken bij dit nieuw financieel perspectief voor onze gemeente. We vragen allereerst duidelijkheid van de gemeente, van het college: waarover spreken we als het gaat om de euro’s. Verder vragen we om inzicht te geven in de trends en ontwikkelingen voor de komende jaren, voor wat voor opgaven staan we? Hiermee kunnen we dan aan de slag met onze inwoners om te komen tot een burgerakkoord in het voorjaar, waar we als gemeenteraad als volksvertegenwoordiger dan uiteindelijk in een extra raad een besluit over nemen. Het nieuw aangekondigde financieel perspectief van Roosendaal geeft wat ons betreft ruimte om open te staan voor de deskundigheid uit de samenleving, burgers dus actief en beter te betrekken.  Dat levert betere besluiten, meer betrokkenheid en een breder draagvlak voor moeilijke besluiten op. Dat zullen wij ons veel meer moeten gaan beseffen. De motie ‘Burgerakkoord Roosendaal’ werd aangenomen.

De verdere inhoudelijke bestuurlijke keuzes kon de PvdA op hoofdlijnen onderschrijven. Dit hadden we ook in de 1e begrotingsraad aangegeven. In de tussentijd hadden we kennis kunnen nemen van de uitwerking van diverse PvdA moties die bij de Kadernota 2017 door ons zijn ingebracht.

De uitvoering van de motie ‘Sluitende aanpak verwarde personen’ kunnen wij onderschrijven, waarbij wij ervan uitgaan dat afstemming met de betrokken partijen als de GGZ, politie, crisisdiensten, soepel zal verlopen.

Het initiatief van de PvdA en de Roosendaalse Lijst om de citymarketing van Roosendaal naar een volgende stap te brengen is door het college verwerkt in een raadsvoorstel. Ons oordeel over dit raadsvoorstel volgt bij de behandeling hiervan in de komende raadscyclus.

Verder hebben wij een aantal initiatieven genoemd bij de 1e begrotingsraad die wij hebben uitgewerkt in wijzigingsvoorstellen.

Het amendement ‘Lastenverlichting’, wat de PvdA en VLP een logische keuze om de woonlasten omlaag te krijgen, om de lasten in het algemeen omlaag te krijgen. Tijdens de politieke beschouwingen eerder dit jaar is er aandacht gevraagd voor lastenverlichting. In de Kadernota 2017 is hier gehoor aangegeven door onder andere de index van de gemeentelijke belastingen te verlagen van 1,3% naar 0,8%. De financiële gevolgen van deze verlaging zijn reeds verwerkt in de begroting van 2017. Het hanteren van een nullijn – een structurele index van 0% voor de periode 2017 tot en met 2020 – zal leiden tot een verdere lastenverlichting.

 

Financiële consequenties nullijn2017201820192020
OZB35.000135.000239.000342.000
Leges burgerzaken27.00040.00054.00067.000
Leges omgevingsvergunningen10.00025.00035.00047.000
Totaal lagere opbrengst72.000200.000328.000456.000

 

We kiezen vooralsnog voor een lastenverlichting over de huidige bestuursperiode. De opbrengsten zijn altijd indicatief, dus ook de totaal te verwachten lagere opbrengst, dit wordt ieder jaar duidelijk bij de jaarstukken. Dit amendement kreeg helaas geen steun voor een meerderheid in de gemeenteraad.

De motie ‘Welkom in Roosendaal’: Een welkomstpakket voor nieuwe Roosendaalse inwoners, gast in je eigen stad, in samenwerking met de VVV. Iedere nieuwe Roosendaalse inwoner krijgt een welkomstpakket aangeboden over onze mooie gemeente. Daarnaast ook een welkom voor iedere Tullepetaon die in Roosendaal wordt geboren. Deze motie is aangenomen. 

De motie ‘Geen kind mag opgroeien in armoede’: Een groot aantal kinderen wordt dagelijks geconfronteerd met armoede. Zij kunnen niet meedoen doordat materiële zaken en middelen ontbreken.  Mee kunnen doen en het hebben van kansen is een recht van ieder kind, ongeacht afkomst en achtergrond. De cijfers liegen er niet om: één op de negen groeit op in armoede. Het kabinet heeft besloten dat er vanaf 2017 jaarlijks structureel 100 miljoen euro voor gemeenten beschikbaar komt. Elk kind moet kunnen sporten, de verjaardag vieren, gezond eten en mee kunnen gaan op schoolreisje. De 100 miljoen is geoormerkt, zodat het echt wordt ingezet voor armoedebestrijding onder kinderen.

Er zijn tal van initiatieven in Roosendaal die zich inzetten tegen armoede onder kinderen. Denk aan de Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds, Stichting Paul, de Ruilwinkel, de Voedselbank, Het Jeugdcultuurfonds, de Speelgoedbank.

Er wordt dus al veel gedaan aan bestrijding van armoede, maar er zijn altijd verbeterpunten of mogelijkheden voor een ruimhartiger beleid. Het extra geld van het kabinet kan hiervoor ingezet worden. Hiertoe geven wij via een motie het college deze opdracht, als aanvulling op de eerdere opdracht die het college nog in behandeling heeft (vangnet naar uitweg). Deze motie werd ook aangenomen.

Tot slot staat voor de PvdA werk, meedoen, altijd centraal in onze keuzes voor Roosendaal:

  • Investeer in echte arbeid en geef mensen een echte baan: Er zijn binnen de gemeente zo een 60 mensen aan het werk met behoud van hun uitkering. Zie onder meer de medewerkers in de buitenploegen. Geef deze mensen een gewone arbeidsovereenkomst en loon volgens de geldende cao. Kortom neem ze in dienst i.p.v. het laten werken met behoud van uitkering.
  • Investeer en intensiveer in de aanpak om de (jeugd)werkloosheid: de wethouder financiën nam terecht al een schot voor de boeg. Benut de financiële ruimte om de werkloosheid aan te pakken. De bijstandcijfers zijn onverminderd hoog in Roosendaal, boven het landelijk gemiddelde. De insteek van de PvdA is bekend, er ligt een kant-en-klaar initiatiefvoorstel om nu daadwerkelijk uit te voeren.

Gelet op de reactie van het college tijdens de 1e begrotingsraad zien wij geen noodzaak om deze punten vanavond ook af te dwingen middels een motie. Binnenkort verschijnt immers de Economische Barometer om te bezien wat de Economische ActiePunten van Roosendaal voor Roosendaal hebben opgeleverd. De uitkomsten daarvan kunnen uiteraard wel leiden tot nadere acties van de PvdA op het thema economie en werkgelegenheid. Ook kan, als daarover duidelijkheid is, het nieuw financieel perspectief van onze gemeente leiden tot aanvullende investeringen in het kader van werk, werk, werk. De PvdA blijft dit nauwlettend volgen.

Kortom een bijzondere begrotingsbehandeling met wel diverse politieke successen van de PvdA, met elkaar voor elkaar.