6 november 2015

Economisch Actieplan Roosendaal: een “rommelpotje”

De economie en werkgelegenheid is voor dit college één van de drie speerpunten vanuit het Bestuursakkoord. De PvdA deelt het uitgangspunt van het college om te investeren in structurele versterking van de economie, cultuur en woonklimaat. Dit trekt nieuwe bedrijvigheid aan, nieuwe mensen, nieuwe energie.

Een jaar geleden pleitte de PvdA reeds voor urgentie om in samenspraak met ondernemers, het onderwijs, vakbonden, kennisinstellingen en maatschappelijke partners te komen tot acties die bijdragen aan een ijzersterk vestigingsklimaat met maximale effecten voor de werkgelegenheid. We hebben meer dan een jaar moeten wachten, maar uiteindelijk presenteerde wethouder Verbraak (CDA) het Economisch Actieplan Roosendaal. Dit plan werd echter met de grond gelijk gemaakt door vele politieke partijen in de gemeenteraad. Niet concreet, vaag, onjuiste verdeling van het geld wat de gemeente erin stopt. Kortom, een raadsvoorstel waarover eigenlijk geen besluit over kon worden genomen. Ook bleek dat het college van B&W onderling sterk verdeeld was en is. Er is geen breed gedragen gezamenlijke koers om werk te maken van de economie en werkgelegenheid. SP-wethouder Polderman, terecht, keurde het Economisch Actieplan niet goed.

De PvdA had liever gezien dat dit raadsvoorstel terug naar de tekentafel zou gaan, dan wel dat we dit als gemeenteraad als discussienota voor kennisgeving zouden aannemen, zonder daar direct financiële consequenties aan te verbinden. We vroegen daarom afgelopen donderdag aan de gemeenteraad om als opdracht mee te geven aan het college van B&W om voor 1 februari 2016 een kaderstellend document aan de gemeenteraad voor te leggen met daarin een top 10 in geformuleerde ambities gericht op het realiseren van een  ijzersterk vestigingsklimaat met maximale effecten voor de werkgelegenheid. Per actiepunt  wordt een duidelijk omschreven ambitie, het daarbij te verwachten gedrag, de doelstelling op korte termijn, de meerwaarde op de lange termijn, het draagvlak, de rolverdeling overheid-ondernemers-onderwijs-maatschappelijke partners-kennisinstellingen en de financiële consequenties weergegeven. Hiervoor kregen we geen meerderheid, wel werd een verkapte motie van afkeuring aangenomen, waarbij de wethouder feitelijk “aangeschoten wild” is. Deze motie kon niet op onze steun rekenen, daar we geen enkele duidelijkheid kregen van de indieners wat men nu bedoeld, actiepunt op actiepunt en toch het huidige raadsvoorstel aannemen ging voor ons niet samen.

Het Economisch Actieplan Roosendaal is wat ons betreft nu een “rommelpotje”. Wat is dit nu voor agenda? Geeft het EAP antwoord op de top 5 problemen voor ondernemers? Wat wil je over vier jaar bereiken en hoe gaan we dit oppakken? We zijn nog in het ongewisse en zijn zeer benieuwd wat de wethouder binnen 2 maanden zal presenteren. Wederom een reddingsboei voor de wethouder, want ook in andere dossiers krijgt of koopt hij tijd (o.a. deSuite, de bibliotheek, onderwijshuisvesting).

Wij zijn wel verheugd dat ons initiatief, de Economische barometer, weer wordt ingevoerd, dit kon rekenen op unanieme steun in de gemeenteraad.