Door op 4 oktober 2016

‘Doe wat werkt, stop met wat dat niet doet’

Afgelopen week bereikte staatssecretaris Jetta Klijnsma met een aantal gemeenten overeenstemming over het starten van experimenten in het kader van de Participatiewet. De PvdA vraagt ook aan onze gemeente, samen met het Werkplein Hart van West-Brabant, hierbij aan te sluiten.

In het kader van de experimenten mogen bijstandsgerechtigden bijvoorbeeld onder voorwaarden extra bijverdienen (zodat de financiële prikkel om te gaan werken groter wordt), kan ervoor worden gekozen aan hen minder verplichtingen dan normaal op te leggen of kan juist sprake zijn van extra begeleiding. Allemaal zoals gezegd in het teken van hoe mensen het beste richting werk kunnen worden geholpen.

Afgesproken is dat in totaal 25 gemeenten aan de experimenten mogen gaan meedoen. Groningen, Nijmegen, Tilburg en Utrecht zijn daarvan de eerste vier. Elk experiment duurt twee jaar.

Roosendaal heeft eerder aangegeven het Tilburgse vertrouwensexperiment te willen volgen. Utrecht is bezig met het experiment ‘Weten wat werkt’ – een onderzoek naar vereenvoudiging van regels in de uitkering en zo is Groningen bezig met verschillende arrangementen waarbinnen de regelgeving anders wordt toegepast en op onderdelen uitgeschakeld.

Wij dagen Roosendaal ook uit om nu met een experiment te komen om mensen het beste richting werk te helpen. Zeker nu het aantal mensen in de bijstand in Roosendaal fors is en boven het landelijk gemiddelde. Maatwerk en vertrouwen staan hierbij centraal.

Vragen aan het college van B&W:

  1. Kunt u een overzicht verstrekken van de huidige instrumenten die u inzet om mensen vanuit de bijstand aan het werk te zetten en wat is hierbij het duurzame resultaat (inwoners definitief uit de bijstand)?
  2. Gaat u één van de 25 gemeenten worden die start met een experiment in het kader van de Participatiewet? Zo ja, wat zijn uw plannen, zo niet, wat is daarvan de reden?

Achtergrond

De Participatiewet beoogt (onder meer) op een bijstandsuitkering aangewezen mensen die iets of soms een heleboel meer hulp nodig hebben om mee te doen op de arbeidsmarkt die hulp ook te geven. Werk betekent immers elke maand salaris in plaats van een uitkering. Maar het betekent ook structuur in je leven, sociale contacten, jezelf ontwikkelen, meedoen, er toe doen. Stuk voor stuk hartstikke belangrijk voor het welzijn van mensen.

De uitvoering van de Participatiewet is in handen van gemeenten: die staan het dichtst bij mensen, zijn dus het best in staat rekening te houden met hun persoonlijke omstandigheden en om zo maatwerk te leveren. Dat is wat de wet nadrukkelijk ook van gemeenten verlangt: maatwerk. Met de nu overeengekomen experimenten kunnen we meer zicht krijgen op waarmee mensen het best richting werk kunnen worden geholpen. Want we moeten doen wat helpt en stoppen met wat dat niet doet. Wat niet helpt in mijn beleving is (om het cru te zeggen) mensen verwijten dat ze op een uitkering aangewezen zijn, net doen alsof we ze alleen met een stok van de bank af krijgen en ze vervolgens de schuld te geven van het feit dat er niet genoeg banen zijn. Dat staat vèr af van de respectvolle, fatsoenlijke bejegening waarop mensen recht hebben en waar de Partij van de Arbeid voor staat. Wat ons betreft doe wat werkt, stop met wat dat niet doet.