Door op 17 november 2015

Dienstverlening op maat in wijken en dorpen

De gemeente heeft gisteren kenbaar gemaakt dat sinds 1 november er in Roosendaal vier wijkchefs zijn gestart.

Deze wijkchefs zijn voor inwoners het aanspreekpunt van de gemeente voor de openbare ruimte, denk bijvoorbeeld aan beplanting en bestrating maar ook aan gladheidbestrijding en overlast van ongedierte. Als inwoners zelf een initiatief willen starten, is de wijkchef ook belangrijk. Hij of zij kan de inwoners snel in contact brengen met de juiste collega’s binnen de gemeente en zo het initiatief verder helpen. Dienstverlening om maat met korte lijnen die de PvdA zeer aanspreekt.

Wij hebben wel enkele vragen gesteld over dit onderwerp aan de verantwoordelijk wethouder, wethouder Schenk.

Elke wijk en dorp heeft nu ook al een aanspreekpunt in de vorm van de wijkmanager. De wijkmanager onderhoudt de netwerken van professionals, vrijwilligersorganisaties en individuele bewoners. Algemeen uitgangspunt is de leefbaarheid in wijk of dorp te behouden en waar mogelijk te verbeteren. De wijkmanager is het eerste aanspreekpunt, makelaar van kennis en kennissen, aanjager en regisseur en geeft de kaders en grenzen aan. We zijn zeer benieuwd wat de relatie is tussen de wijkmanagers en de wijkchefs. Verdwijnen de wijkmanagers?

De basis voor keuzes in onze wijken en dorpen vanuit de gemeente is de Startnotitie Programma Vitale Wijken en Dorpen. In de startnotitie zijn concrete doelstellingen benoemd. In de startnotitie is opgenomen dat: “Om aan te kunnen sluiten bij de dagelijkse realiteit van onze vitale wijken en dorpen zullen we voortdurend moeten anticiperen op signalen en ontwikkelingen. Dit is dan ook een voorlopige invulling van het programma. Daarom zal in oktober 2015, na het zomerreces, uw gemeenteraad door middel van een voortgangsrapportage geïnformeerd over de stand van zaken rondom de voortgang van de startnotie Vitale Wijken en Dorpen. Die informatie kunt u gebruiken ten behoeve van de beeld- en meningsvorming en de duiding van prioriteiten bij de behandeling van de Programmabegroting 2016.”

We zijn zeer benieuwd naar de voortgang, volgens ons nog niets bekend bij de gemeenteraad. In de startnotitie worden een zestal projecten genoemd. Ook hierover hebben we gevraagd wat de stand van zaken is.

We ontvangen de antwoorden zo spoedig mogelijk. Voor de PvdA staat in ieder geval centraal een dienstverlening op maat in alle wijken en dorpen!