Door op 16 juli 2014

De zorg aan licht verstandelijk beperkte kinderen door de gemeente is onze zorg!

Het is niet vanzelfsprekend dat alle burgers makkelijkmee kunnen in het maatschappelijk en economisch verkeer. Omdat ze bijzondere zorg behoeven of omdat ze moeilijk zelfstandig mee kunnen komen in de samenleving.

Zeker in het huidige tijdsgewricht waar bestuurlijke veranderingen in de vorm van decentralisaties en dus meer taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor gemeenten enorme veranderingen in beweging hebben gebracht. De snelheid waarmee deze veranderingen tot stand komen gaan gepaard met risico’s voor de mensen in de gemeente.

Dit blijkt ook weer het geval te zijn bij de groep licht verstandelijk beperkte kinderen en de groep jongvolwassenen die een licht verstandelijke beperking hebben. Zij lopen het gevaar in de decentralisaties tussen het wal en het schip te belanden. Deze risicogroep is, zo blijkt in het programma “Altijd Wat” van 15 juli 2014 waar de kinderombudsman Marc Dullaert wordt geïnterviewd, niet goed beeld bij de gemeenten. Daarnaast constateert de kinderombudsman dat gemeenten te weinig zorg hebben ingekocht bij landelijke instellingen waardoor de continuïteit van de zorg onder druk staat. Ook spreekt Dullaert zijn verontrusting uit over de groep kinderen die na hun 18e zelfstandig worden en buiten het zorgtoezicht vallen.

Wij als PvdA Roosendaal maken ons zorgen over deze kinderen in onze gemeente. Wij proberen te vermijden dat bestuurlijke veranderingen negatieve gevolgen hebben voor de mensen in onze samenleving en zijn alert op signalen uit de samenleving die op –mogelijke- onwenselijke effecten wijzen. Daarom hebben wij het college van B&W Roosendaal 24-uursvragen gesteld over dit onderwerp:

1. Heeft de gemeente Roosendaal de licht verstandelijke beperkte kinderen op dit moment in beeld?

2. Zo nee, op welke wijze denkt de gemeente deze doelgroep in kaart te brengen voor 2015?

3. Hoe ver is de gemeente gevorderd met de inkoop van de zorg bij landelijke instellingen?

4. Op welke wijze denkt de gemeente de zorg voor deze doelgroep te kunnen laten continueren?

Verantwoordelijk wethouder Polderman zal deze vragen beantwoorden t.b.v. de behandeling daarvan in de eerstvolgende Commissie Omgeving.