Door op 22 januari 2015

De knip (bussluis) in ’t Zand blijft liggen

Na het debat in de Commissie Omgeving van de gemeenteraad besloot wethouder Lok (VVD) om het voorgenomen besluit tot verwijdering van de knip (bussluis) ’t Zand te herzien. De bussluis blijft (voorlopig) liggen.

De PvdA kan hiermee leven nu er volgens de PvdA ook op dit moment geen rechtvaardiging is om te komen tot een verkeersbesluit tot het verwijderen van de bussluis. Uiteraard hecht de PvdA waarde aan de resultaten van de bewonersenquête Langdonk over dit onderwerp. Het bewonersplatform Langdonk heeft dit onderwerp uitstekend opgepakt. De gemeente heeft echter aanvullend geen gedegen nieuwe verkeerskundige onderzoeken, tellingen dan wel prognoses kenbaar gemaakt die een besluit tot verwijdering van de bussluis kunnen rechtvaardigen. Dit had het college van B&W in 2011 aangegeven, maar dit ontbreekt tot op heden. Dit rekenen we de wethouder dan ook aan dat en hebben we ook kenbaar gemaakt in het debat over dit onderwerp. Als PvdA hadden we hier in 2011 al op aangedrongen. We verzochten het college van B&W onderzoek te doen naar de effecten van verwijdering van de bussluis en daarna een definitief besluit neemt over verwijdering, met flankerende maatregelen die ten goede komt aan de leefbaarheid, veiligheid, bereikbaarheid en vitaliteit van de wijk Langdonk en omgeving. Dit komt onvoldoende uit de verf met de voorgestelde verkeersmaatregelen.

Daarbij aanvullend hebben we ook kennis kunnen nemen van alle inspraak over dit onderwerp (basisschool ZieZo, bewonersplatform Langdonk en omwonenden) en hebben we aangegeven dat bij een eventuele verwijdering van de bussluis het van belang is dat dit breder moet worden gezien gelet op diverse ontwikkelingen rondom ’t Zand. We noemen onder meer de verkeersontsluiting Tolberg, Langdonk, Kortendijk; de aanpak Burgemeester Schneiderlaan; de aanpak Zundertseweg, ontwikkeling ’t Zand (mogelijke woningbouw) en het verdwijnen van basisschool de Sponder aan de Langdonkring. Nu kun je goedweg geen weloverwogen besluit nemen tot het handhaven of verwijderen van de bussluis. De PvdA is geen uitgesproken voor- of tegenstander en kan enkel een besluit nemen als dus bovengenoemde onderwerpen ook goed waren uitgewerkt. We gaan er vanuit dat de wethouder, met het oog op de actualisatie GVVP, met een deugdelijke verkeerstechnische onderbouwing komt en uiteraard een weging van de relevante belangen, als het komt tot andere verkeersbesluiten in het gebied ’t Zand en voor de wijk Langdonk.

De PvdA verbaasde zich in het debat wel over het duiken en draaien van het CDA. Sinds 2004 de grootste bepleiter, voorstander, om de bussluis te verwijderen. In een motie in 2008 riep het CDA al op tot verwijdering van bussluis, los van eventuele maatregelen t.a.v. de doortrekking van de Willem Dreesweg. Het CDA heeft blijkbaar “gelegenheidsstandpunten”, als het uitkomt aansluiten bij de wens van het bewonersplatform en de ondernemers in de directe omgeving (o.a. de Lindenburg), als het uitkomt aansluiten bij de wens van de basisschool en direct omwonenden. De woordvoerder van het CDA wilde dit niet bevestigen, ons inziens kun je best aangeven dat het standpunt in de loop der jaren is gewijzigd, zoals de SP ook aangaf van standpunt te zijn gewijzigd. Het CDA koos echter voor een gestrekt been richting coalitiepartner VVD en wethouder Lok. Saillant detail is dat hun eigen CDA-wethouder Verbraak tot maart 2014 verantwoordelijk was voor dit dossier, de uitslag van de bewonersenquête Langdonk al bekend was, maar blijkbaar geen knoop durfde door te hakken en nu wethouder Lok hiermee heeft opgezadeld. Dat is blijkbaar je verantwoordelijkheid nemen bij het CDA.

Achtergrond

In 2004 werd het besluit genomen om de doortrekking van de Willem Dreesweg op te schorten tot na de tussentijdse evaluatie van het GVVP in 2006 en af te wachten in hoeverre met het knippen van ’t Zand het beoogde effect wordt bereikt. Na reconstructie van de Langdonkring werd dus de Knip medio 2006 aangelegd. Achtergrond was dat doortrekking Willem Dreesweg niet haalbaar was en om de Langdonkring te ontlasten de Knip een maatregel is die relatief eenvoudig en tegen beperkte kosten te nemen is.

Over het doortrekken van de Willem Dreesweg is opgenomen dat dit zorgt voor een afname van het verkeer op de Burgemeester Schneiderlaan en de Zundertseweg. Op de Onyxdijk en Flintdijk is sprake van een ongewenste toename van het verkeer. Deze route door Kortendijk fungeert op deze manier als onderdeel van een zuidelijke ontsluitingsroute. De voordelen van het doortrekken van de Willem Dreesweg wegen niet op tegen de nadelen ten aanzien van leefbaarheid en verkeersveiligheid in Kortendijk. De planologische reservering van de doortrekking van de Willem Dreesweg dient echter wel gehandhaafd te worden. De groei van de automobiliteit en het functioneren van het hoofdwegennet kunnen in de toekomst leiden tot een heroverweging van het doortrekken van de Willem Dreesweg. Met het behouden van de planologische reservering wordt de optie om de Willem Dreesweg door te trekken open gehouden. In 2015 zal worden bezien of de planologische reservering voor de periode 2015 – 2025 nog behouden dient te blijven.

Vervolgens is in 2006, 2007, 2008 door de gemeente bericht dat de knip in ’t Zand een effectieve maatregel is gebleken om het doorgaande verkeer in Langdonk te weren. Als gevolg van de knip is het verkeer op de Langdonkring met meer dan 50% afgenomen en is er sprake van een toename van verkeersintensiteit op de Burgemeester Schneiderlaan. Begin 2008: de knip effectief, aanvullende maatregelen niet noodzakelijk.

Eind 2008 een deugdelijk overzicht over de ervaring en meningen van betrokkenen over de verkeersstromen, verkeersveiligheid en bereikbaarheid.

In 2008 heeft het CDA de motie verwijdering Knip ingediend. Met de motie wordt voorgesteld het college op te dragen de Knip in ’t Zand nog tijdens deze bestuursperiode te verwijderen teneinde een normale in en uitgang van de wijk mogelijk te maken. Deze motie werd met 9 stemmen voor (CDA, SP en D66) en 23 stemmen tegen (VVD, PvdA, Roosendaalse Lijst, GroenLinks) verworpen.

In december 2008 overweegt het CDA wederom een motie voor een onderzoek naar alternatieven voor de knip. De toenmalige wethouder Uytdehage (GroenLinks) zegt dat begin december verkeerstellingen worden verricht in zowel oost als west Langdonk. De resultaten zullen medio januari beschikbaar zijn. Hij zal de raad dan zo spoedig mogelijk schriftelijk informeren. Het CDA wacht de resultaten hiervan af.

In 2009 wordt de gemeenteraad bericht over de uitgevoerde verkeerstellingen. Uiteindelijk dient het CDA geen motie in om de Knip te verwijderen.

In het wijkperspectief 2011 Langdonk is het volgende opgenomen: Sleutelproject 4: Betere ontsluiting van de wijk: Met slechts 2 ontsluitingen, één aan de noord- en een aan de zuidzijde van de wijk, stroopt het verkeer tijdens de spitsuren in de ochtend en de avond op. De aanwezigheid van een bussluis beperkt de derde uitgang. Vele bewoners dringen al lange tijd aan op het verwijderen van de bussluis, waarmee een derde ontsluiting wordt gerealiseerd. Bij dit sleutelproject moeten gemeente en bewoners samenwerken.

In 2011 wordt de Roosendaalse mobiliteitsagenda behandeld.

De VLP dient een motie in tot het verwijderen van de Knip gelijktijdig met het doortrekken van de Willem Dreesweg met steun van de VVD, ND en SP), maar dus geen meerderheid.

GroenLinks dient een motie in om de Knip te handhaven. Dit wordt overgenomen door het college, waarbij is opgenomen dat enkel een ander verkeersbesluit er komt dit gerechtvaardigd wordt door gedegen nieuwe verkeerskundige onderzoeken, tellen dan wel prognoses.

Nieuwe Democraten dienen met steun van de PvdA een motie in waarin wordt besloten dat de gemeente een verkeerskundig onderzoek doet naar de effecten van verwijdering van de Knip en daarna een definitief besluit neemt over verwijdering, met flankerende maatregelen die ten goede komt aan de leefbaarheid, veiligheid, bereikbaarheid en vitaliteit van de wijk Langdonk en omgeving. Hiervoor was dus geen meerderheid.

In de Commissie Omgeving van 21 november 2012 is de Knip in ‘t Zand als actiepunt toegevoegd aan de Actielijst bij behandeling van het raadsvoorstel bestemmingsplan Langdonk

In mei 2013 is er een ingekomen brief binnengekomen vanuit de medezeggenschapsraad van basisschool Ziezo. Hierin wordt verzocht de bussluis te handhaven i.v.m. de veiligheid van de kinderen.

2013: Het bewonersplatform Langdonk heeft een enquête uitgevoerd onder de bewoners en de resultaten hiervan overhandigd aan het college. Uitkomst van de enquête is dat een meerderheid voor het verwijderen van de bussluis is.

Op 18 december 2014 is Raadsmededeling 61O-2014 gepubliceerd. Na een lang traject heeft wethouder Lok (VVD) namens het college van B&W de gemeenteraad bericht dat de Knip zal worden verwijderd met aanvullende maatregelen: een veilige aansluiting ’t Zand / Zundertseweg; een veilige aansluiting ’t Zand / Langdonkring en snelheidsremmende maatregelen in ’t Zand”. Kosten huidige maatregelen: € 115.000.

Na het debat in de Commissie Omgeving van 21 januari 2015 is dus duidelijk geworden dat de wethouder voornoemd voorgenomen besluit niet tot uitvoering zal brengen.