Door op 6 november 2014

De juiste prioriteiten?

Afgelopen woensdag stelde de gemeenteraad de Programmabegroting 2015 vast. Voor de PvdA was de insteek gericht op werk maken van werk, het onderwijs en wonen.

Mijn Spreektekst PvdA Begroting 2015 en onze eerdere inbreng over de Begroting 2015 kunt u hier nog vinden. Tijdens de raadsvergadering dienden we de volgende wijzigingsvoorstellen in:

1. Amendement PvdA Plusbegroting 2015 – Roosendaal toont veerkracht.

2. Amendement Kansen voor starters op de lokale woningmarkt.

3. Motie Werk maken van Werk waarin het college wordt opgeroepen om voor 1 februari   2015 te komen met een integraal en samenhangend aanvalsplan, met inachtneming van voornoemde instrumenten, voor het voorkomen en bestrijden van (jeugd)werkloosheid, het scheppen van werkgelegenheid, het stimuleren van innovatie en het versterken van het ondernemersklimaat.

4. MOTIE Startersbeurs voor Roosendaalse jongeren waarin wordt verzocht aan het college om inlichtingen in te winnen bij de initiatiefnemers en andere gemeenten als Breda over de startersbeurs en grondig te overwegen of dit instrument ook in Roosendaal zou passen; De gemeenteraad van de resultaten van dit onderzoek, waarbij ook andere instrumenten die bedoeld zijn om de jeugdwerkloosheid tegen te gaan zijn betrokken, op de hoogte te stellen en voor 1 februari 2015 te berichten op welke wijze deze instrumenten worden ingezet; Voor de in te zetten instrumenten gebruik te maken van de middelen uit het participatiebudget 2015 en eventuele landelijke, provinciale en Europese regelingen ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid.

5. MOTIE Meesterbeurs voor Roosendaalse voor oudere werkzoekenden waarin wordt verzocht aan het college om inlichtingen in te winnen bij de initiatiefnemers en de gemeenten Tilburg en Eindhoven over de meesterbeurs en grondig te overwegen dit instrument ook in Roosendaal toe te passen; De gemeenteraad van de resultaten van dit onderzoek, waarbij ook andere instrumenten die bedoeld zijn om de werkloosheid tegen te gaan zijn betrokken, op de hoogte te stellen en voor 1 februari 2015 te berichten op welke wijze deze instrumenten worden ingezet; Voor de in te zetten instrumenten gebruik te maken van de middelen uit het participatiebudget 2015 en eventuele landelijke, provinciale en Europese regelingen ter bestrijding van de werkloosheid.

6. Motie Een effectief armoede- minima- en schuldenbeleid waarin wordt verzocht aan het college om uiterlijk voor de behandeling van de Lentebrief in 2015, na consultatie van de relevante lokale partners en betrokkenen, een plan van aanpak voor te leggen aan de gemeenteraad ter intensivering van de bestrijding van armoede en schulden; In dit plan van aanpak nadrukkelijk aandacht te besteden aan: het bereik van gezinnen met kinderen, werkende minima, ouderen en zzp’ers, preventie en vroegsignalering in het licht van schulden, de inzet van vrijwilligers; De kosten van bovenstaande te dekken uit de huidige budgetten die beschikbaar zijn voor het armoede- en schuldenbeleid (minimabeleid) en uit de hierboven aangehaalde extra middelen.

7. Motie MBO Agenda Roosendaal waarin wordt verzocht aan het college om voor de Lentebrief een MBO Agenda Roosendaal op te stellen, samen met onze relevante onderwijspartners en het bedrijfsleven, waarin aandacht wordt besteed aan de genoemde instrumenten (kwaliteitswijzer MBO, leerwerkmakelaar en de meester en gezel formule) ter verbetering van de aansluiting tussen MBO-opleidingen en de arbeidsmarkt; Voor de in te zetten instrumenten t.b.v. de MBO Agenda Roosendaal gebruik te maken van de middelen uit het onderwijsbudget 2015, de bestemmingsreserve investeringsimpulsen economie en meer specifiek de binnenstad en eventuele landelijke, provinciale en Europese regelingen.

9. Motie lokale mensenrechtenagenda waarin wordt verzocht aan het college om voor de Lentebrief een lokale mensenrechtenagenda op te stellen, samen met onze relevante maatschappelijke partners en onze inwoners, waarin aandacht wordt besteed aan onderwerpen die minderheden raken, emancipatie (zelfredzaamheid, weerbaarheid en zelfbeschikking), diversiteit, bestrijding van discriminatie en het bevorderen van integratie; Voor de in te zetten instrumenten t.b.v. de lokale mensenrechtenagenda gebruik te maken van de middelen uit het integratie- en participatiebudget 2015 en eventuele landelijke, provinciale en Europese regelingen.

Het resultaat viel tegen, de motie over het armoede- minima- en schuldenbeleid kon uiteindelijk op een meerderheid rekenen door de motie samen te voegen met een motie van de SP over dit onderwerp. Onder het motto “We zijn er mee bezig” konden de overige moties op geen steun rekenen. Onbegrijpelijk, maar dat is soms het lot van een partij in de oppositie. Met name op het gebied van het bestrijden van (jeugd)werkloosheid, het scheppen van werkgelegenheid, het stimuleren van innovatie en het versterken van het ondernemersklimaat heeft de PvdA middels een drietal moties een concrete richting willen meegeven aan dit college van B&W, zeker nu dit voor ons een hoge prioriteit heeft en de huidige instrumenten die de gemeente inzet onvoldoende resultaten opleveren. De prioriteit hiervoor bleek bij de coalitiepartijen Roosendaalse Lijst, CDA, VVD en de SP minder het geval. We zullen het volgen en bezien of dit college de juiste prioriteiten stelt.