Door op 14 juli 2014

Investeren in onTroerend goed: Cultuurcluster Tongerloplein

In 2011 is een motie van de PvdA aangenomen die kortgezegd aangaf om te komen tot een cultuurcluster Tongerloplein. Vervolgens heeft het college van B&W hun visie en plan van aanpak in 2012 geschetst en nader uitgewerkt.

De PvdA is trots op ons rijke culturele leven. Cultuur draagt bij aan het imago van de gemeente en de lokale identiteit. Of het nu gaat om museum het Tongerlohuis, schouwburg de Kring, de vele lokale voorstellingen op het Tongerloplein, het Vrouwenhof en in de dorpen. Het is belangrijk om te blijven investeren in de cultuur van Roosendaal. Dat hoeft niet altijd financieel te zijn maar kan bijvoorbeeld ook door middel van stimuleren van samenwerking. Het versterkt de verbindingen en het verbetert de leefbaarheid. Wij menen dat er dan ook goede stappen worden gezet en dat het Tongerloplein het cultuurplein is van Roosendaal.

Op 5 december 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders en het bestuur van Stichting Schouwburg De Kring een intentieovereenkomst getekend met als doel de realisatie van een cultuurcluster aan het Tongerloplein. Ter uitvoering van de intentieovereenkomst en als vervolgstap wordt de komende periode gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst op basis waarvan verdere realisatie kan plaatsvinden. Het college van B&W heeft afgelopen week besloten om 62.000 euro binnen de reguliere budgetten cultuur beschikbaar te stellen ten behoeve van de voorbereidende werkzaamheden (lees: te besteden aan een onderzoeksbureau).

Wij begrijpen dat de intenties omgezet moeten worden in concrete afspraken. We verbazen ons wel dat hiervoor blijkbaar 62.000 euro voor moeten worden ingezet. Dit kan toch ook opgepakt worden door het Roosendaalse cultuurveld in samenwerking met de gemeente.

In antwoord op onze vragen heeft verantwoordelijk wethouder Verbraak (CDA) aangegeven dat de 62.000 euro noodzakelijk en gebruikelijk zijn. Het zou gaan om, let op, uitwerkings- en aanjaagkosten. Wat dit dan precies zijn is voor ons niet duidelijk. Het is voor ons zeer curieus dat er op een steeds verder slinkend cultuurbudget gelden beschikbaar zijn voor onderzoek, uitwerkings- en aanjaagkosten in dit geval in het kader van het project Hart voor de binnenstad. Volgens de PvdA moet dan de eventuele kosten niet uit het cultuurbudget worden gehaald maar uit het budget voor de binnenstad. Een andere belangrijke vraag is of de gemeenschap een wens van twee marktpartijen (Schouwburg de Kring en het Tongerlohuys zijn zelfstandige stichtingen) met subsidie dient te honoreren. Gaan we als gemeente investeren in stenen, in onroerend goed of juist in cultuur, in ontroerend goed.