Door op 29 mei 2014

Constructief waar het kan, kritisch waar het moet…

Woensdag 28 mei 2014 vond de eerste inhoudelijke gemeenteraadsvergadering plaats na de verkiezingen van maart 2014. De opstelling van de PvdA vanuit de oppositie de komende jaren: Constructief waar het kan, kritisch waar het moet.

Deze opstelling werd dan ook direct ingenomen tijdens de eerste raadsvergadering waar onder meer op de agenda stonden de begroting 2015 van de Belastingsamenwerking West-Brabant en het collegespeerpunt ‘Leefbare wijken en dorpen’ in 2013.

Voorafgaand aan de vergadering werd echter eerst PvdA-er Paul Klaver onderscheiden. Hij is nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Paul was 12 jaar raadslid namens onze partij en was zeer creatief, innovatief, maar bovenal een verbinder, aldus burgemeester Niederer. Paul blijft nauw betrokken bij de PvdA en zal onder meer meeschrijven aan het verkiezingsprogramma voor de PvdA Brabant (2015 Provinciale Verkiezingen).

In het vragenhalfuur stonden vragen van de PvdA over de binnenstad op de agenda. Helaas gaf wethouder Lok (VVD) geen duidelijk antwoord op de vragen. Zoals de horeca al aangeeft dienen we vaart erin te houden met de plannen over de binnenstad. De PvdA zal hiertoe dan ook nog voor de zomer het initiatief toe nemen.

Verder heeft de PvdA haar akkoord gegeven op de begroting van de Belastingdienst van West-Brabant voor het jaar 2015 en de meerjarenbegroting 2015-2018. Het CDA diende een amendement in, met steun van de PvdA, waarin ze hun zorg uitspreken over de risico’s van de ICT- ondersteuning bij het verwerken van belastingen. Het amendement is unaniem aangenomen. Met het amendement wil de raad dat de BWB de ICT problemen voortvarend aanpakt binnen de afspraken die zijn gemaakt over de kwaliteit van de dienstverlening en de kosten.

De PvdA had in de Commissie Omgeving al aandacht gevraagd voor de wijken en dorpen. Van belang is om ieder jaar als gemeente, als politiek, te leren wat beter kan in de wijken en dorpen in samenwerking, op inspraak, van onze inwoners en partners in de wijken en dorpen.

We zien de laatste jaren dat onze inwoners die actief zijn in de wijken en dorpen goed bezig zijn. Denk o.a. aan het werk van de bewonersplatforms, de buurtpreventisten en de sociale wijkteams. Flexibiliteit vanuit de gemeente staat hierin centraal. Inspelen op veranderingen en verbeteringen. In 2010/2011 hebben inwoners, partners in de wijken en dorpen samen met de gemeente zogeheten wijk- en dorpsperspectieven opgesteld met streefbeelden tot 2018. Jaarlijks wordt de aanpak in de wijken en dorpen geactualiseerd. Er wordt voldoende bijgestuurd als dit nodig is. De PvdA gaf daarom geen steun aan een ingewikkelde motie van de VVD die opriep om een kader, normen, te stellen welke doelen voor de leefbaarheid in de wijken en dorpen worden nagestreefd. Wij achten deze oproep overbodig gelet op de vele plannen, stukken, documenten, die we al op papier hebben. Zet vooral in op dat burgers meedoen, ga actief met ze in gesprek en onderhoud een goede voeling met de wijken en dorpen. We kregen overigens al steun van wethouder Schenk (RL) die aangaf nog voor de zomer een overzicht te verstrekken van de stand van zaken in de wijken en de dorpen. Nauw betrokken blijven bij dit thema zeker, van papier naar papier liever niet. Uitvoeren en inspelen op wat goed is in onze wijken en dorpen lijkt ons verstandiger. Ook de SP zat hier zo in, getuige de bijdrage van raadslid Missal. De motie werd toch in meerderheid aangenomen en met steun van de SP.

Verder werden onderstaande punten zonder nader debat in de raadsvergadering afgehamerd.
a.         Voorstel 20      Aankoop woning Deurlechtsestraat 8 te Roosendaal
b.         Voorstel 21      Wijziging Statuten Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs
Roosendaal SOVOR)
c.         Voorstel 22      2e wijziging legesverordening 2014
d.         Voorstel 23      Verantwoording bijdrage fractieondersteuning 2013
e.         Voorstel 24      Vaststellen verordening starterslening
f.          Voorstel 25      Benoeming vertegenwoordigers in verbonden partijen
g.         Voorstel 26      Begrotingsindeling 2015-2018 en vernieuwde P&C-cylcus

Alle stukken kunt u hier raadplegen.

De raadsperiode 2014-2018 is gestart en de PvdA is dus constructief waar het kan en kritisch waar het moet!