Door op 27 september 2017

Citymarketing: Gewoon doen?

De Roosendaalse gemeenteraad, met de PvdA als één van de initiatiefnemers, heeft vorig jaar uitgesproken dat het tijd is voor een vernieuwende en professionele citymarketingstrategie.

Het college van B&W, onder verantwoordelijkheid van portefeuillehouder Verbraak (CDA) is vervolgens, samen met bureau Connect, hiermee aan de slag gegaan. Het was de bedoeling dat er in juni 2017 een breed gedragen citymarketingstrategie zou worden gepresenteerd waarmee we Roosendaal als sterk merk neer gaan zetten.

De praktijk bleek wat weerbarstiger. Net voor het zomerreces presenteerde bureau Connect en wethouder Verbraak enkel de ingrediënten die moeten leiden tot een voldragen citymarketingplan. Er lag helaas nog geen breed gedragen citymarketingstrategie.

Er werden door bureau Connect 3 krachtlijnen geformuleerd:

  1. Het oprichten van een Citymarketing Bureau dat de communicatie professionaliseert, samen met de huidige VVV;
  2. Daarnaast maken we van “gewoon doen” ons handelsmerk;
  3. Met een proeftuin die al in 2017 van start gaat ontdekken we de kansen en mogelijkheden van het citymarketingbureau en de wijze van communiceren.’

Daarnaast heeft een kwartiermaker de opdracht gekregen om deze 3 krachtlijnen verder uit te werken. De kwartiermaker krijgt de tijd tot maart 2018 om een Citymarketing Bureau op te zetten, budgetten te bundelen en om lokale professionals aan elkaar te verbinden in de rol die zij hebben in de citymarketing. Samen dragen zij het profiel van Roosendaal uit.

De gemeenteraad sprak onlangs in de commissie over de aanbevelingen van bureau Connect en breed werd getwijfeld of het omschreven handelsmerk ‘gewoon doen’ herkenbaar, dan wel wenselijk, is als handelsmerk voor Roosendaal.

Ook pleiten partijen voor verbinding met de creatieve sector in Roosendaal om citymarketing vorm te geven.

Ook waren partijen verre van tevreden dat de wethouder zich niet heeft gehouden aan de toezegging dat er in juni 2017 een breed gedragen citymarketingstrategie zou liggen. De wethouder gaf aan dat dit nu maart 2018 zou worden. Voor veel partijen onwenselijk.

Gelet op de commissiebehandeling heeft de PvdA het initiatief genomen om de kwartiermaker een scherpere opdracht mee te geven. Deze opdracht moet ook dit jaar worden afgerond. De PvdA zal, met vooralsnog de mede-indieners Nieuwe Democraten, D66 de VLP en de Roosendaalse Lijst, komende donderdag een motie indienen die het college verzoekt:

  1. Om de kwartiermaker als opdracht te geven een voldragen Citymarketingplan met een daarbij behorende passende organisatiestructuur op te laten stellen;
  2. In dit Citymarketingplan een scherp beeld neer te zetten over de wijze waarop Roosendaal zich positioneert, met een krachtig handelsmerk, concrete acties, met een daarbij behorend passend budget en tijdslijn;
  3. De koppeling tussen sport, cultuur en Citymarketing nadrukkelijk in het Citymarketingplan naar voren te doen komen;
  4. Inzicht te geven op welke wijze onze inwoners, bezoekers, bedrijven en instellingen hierbij zijn betrokken;
  5. Het Citymarketingplan uiterlijk op 1 januari 2018 aan de gemeenteraad voor te leggen.

Beleef ’t in Roosendaal!!!