Door op 13 juli 2017

Breng de huishoudelijke hulp op orde!

Wethouder van Poppel (SP) heeft, ondanks zijn keiharde garantie, de nieuwe vorm van hulp in het huishouden niet op tijd geregeld. Daardoor zijn een flink aantal van onze inwoners de afgelopen dagen verstoken geweest van de noodzakelijke hulp in het huishouden. Onacceptabel, aldus de PvdA.

Middels een door de VLP, PvdA, GroenLinks, D66 en Nieuwe Democraten afgedwongen extra commissievergadering kwam in ieder geval een eerste oplossing: komende week wordt alles opgelost. Ook de actiegroep Met Hart voor de Zorg en de FNV maken zich ernstig zorgen over de gevolgen van het nieuwe beleid van deze SP-wethouder en blijven ook, samen met de PvdA, dit nauwlettend volgen.

Achtergrond

In 2015 hebben we kennis kunnen nemen van de VeranderAgenda Sociaal Domein. Centraal in de VeranderAgenda staat het doel van de gemeente Roosendaal om haar inwoners de benodigde ondersteuning zo dichtbij mogelijk, als onderdeel van het normale leven, in eigen wijk of buurt aan te bieden en belemmeringen die bestaan om op de benodigde ondersteuning een beroep te doen – zoals bureaucratie of financiën – op te heffen.

Naast deze inhoudelijke ambitie is er volgens dit college ook een financiële noodzaak om veranderingen in de zorg door te voeren. In het meerjarenperspectief is duidelijk dat de rijksbijdragen voor Wmo en Jeugd dalen met een bedrag dat oploopt tot ruim 6 miljoen structureel in 2019. Alleen door meer vergaande hervormingen kunnen we deze korting opvangen zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van ondersteuning die we Roosendalers die dat nodig hebben kunnen bieden.

Vorig jaar is de hervorming van de hulp bij het huishouden ingezet. De gemeenteraad heeft vervolgens eind vorig jaar over dit onderwerp, omschreven in RAADSMEDEDELING 58O-2016 Inkoopproces HbHplus 2017 tot en met 2022, gesproken en met name zorgen geuit over de keuzevrijheid.

De wethouder heeft toen in een memo schriftelijk aangegeven dat:

Voor bestaande cliënten geldt dat hoofdaanbieders afspraken moeten maken met andere aanbieders om ervoor te zorgen dat de bestaande cliënten ‘hun vertrouwde hulp’ kunnen behouden. Voor de cliënten in kwestie is dat ook een belangrijk goed. Het is vervolgens aan de aanbieders zelf om de afspraken hierover zo eenvoudig mogelijk te maken en dus de bijkomende administratieve lasten te beperken. Uit gesprekken met aanbieders in het voortraject is ook gebleken dat dit mogelijk is.

Daar waar dit alles niet leidt tot een voor de cliënt goed oplossing, bieden we altijd maatwerk.

Hierbij is het uitgangspunt niet alleen een schoon huis, maar juist meer, middels lichte begeleiding bij alle dagelijkse levensverrichtingen, signalering en doorverwijzing en samenwerking tussen aanbieders met andere partners op het gebied van zorg en welzijn in de wijk.

Uitgangspunten die wij kunnen onderschrijven, waarbij wel keer op keer hebben benadrukt dat deze ook in de praktijk tot uiting komen.

Wat we sinds het debat van april 2017 hebben gezien en geconstateerd is het volgende:

  1. De ambtelijke organisatie heeft de afgelopen maanden keihard gewerkt. Onder druk van de bestuurlijke haast van de wethouder hebben zij alles in orde moeten maken om per 1 juli 2017 de HbH+ te implementeren voor onze inwoners. Ondertussen werden zij wel geconfronteerd met het verdwijnen van HetPunt en moest ook nog eens gewerkt worden aan de inrichting van WegWijs, de Toegang, het loket Sociaal Domein.
  2. De zorgaanbieders moesten ook flink aan de bak. Organisatorisch blijkt het een flinke klus te zijn geweest om alles rond te krijgen.
  3. De financiën lijken leidend en we kunnen constateren dat de SP-wethouder de SP-waarden heeft ingeleverd in dit college. Zij en de SP-fractie hielden immers altijd onze inwoners voor het recht op zorg voor iedereen. Bezuinigingen, grootschaligheid en marktwerking zou niet plaatsvinden want dat verschraalt de zorg, aldus de SP. De SP pleit om onze inwoners niet te confronteren met het doorbreken van de relatie zorgverlener en inwoner. We zien wat deze uitgangspunten waard zijn voor de SP. Bestuurlijke verantwoordelijkheid lijkt hen niet te passen.
  4. De SP-wethouder laat de regie volledig bij de zorgaanbieders, waarbij dus de belofte is losgelaten dat de zorgvraag en cliënt, onze inwoners, centraal staan. Het resultaat is heilig, maar kan de wethouder dan nog eens duiden dat de nieuwe vorm van huishoudelijke hulp juist meer is dan enkel een schoon huis, maar ook lichte begeleiding bij alle dagelijkse levensverrichtingen, signalering en doorverwijzing en samenwerking tussen aanbieders met andere partners op het gebied van zorg en welzijn in de wijk. De eerste signalen wijzen hier niet op. Het resultaat van enkel een schoon huis lijkt centraal te staan, waarbij de medewerker dit zo snel mogelijk doet. Hoe is de samenwerking in de wijk georganiseerd?
  5. De werkgelegenheid lijkt wel onder druk te staan. Baanbehoud en het hebben van gekwalificeerd personeel. Komt hier nog enige stimulans vanuit de gemeente om met zorgaanbieders en het onderwijs afspraken te maken voor nu en de toekomst?
  6. De lokale, bekende zorgaanbieders, weten elkaar te vinden. De in Roosendaal nieuwe actieve zorgaanbieder Axxicom heeft de zaken niet op orde en maakt niet echt gebruik van onderaannemersschap.
  7. Het 1e beeld is dat 49 inwoners geen hulp hebben ontvangen en flink wat mensen in bezwaar gaan bij de gemeente.
  8. Vindt de wethouder dat we met een 85-jarige moeten leren en ontwikkelen of moet die gewoon de hulp krijgen die nodig is?
  9. Communicatie en informatie WegWijs verre van optimaal. Waar kan de inwoners nu alle informatie vinden?

 

Na het debat in de commissie kunnen we constateren dat de wethouder geen regie heeft en niet in staat is om onrust en onzekerheid weg te nemen. Nee, hij zet juist kritische fracties, de actiegroep Met Hart voor de Zorg en de FNV weg als onruststokers. Dat lijkt ons niet constructief. Bestuurlijk een zwak optreden.

Laten we op dit moment er maar vanuit gaan dat de zorgaanbieders iedereen die dit nodig heeft de juiste hulp levert. Gaat dit mis, dan roepen we de wethouder weer op het matje.

Verder blijven er veel open eindjes die we als PvdA fractie blijven volgen.