Door op 23 januari 2015

‘Beter Wonen, Beter Bouwen’

De gemeente is bezig met het opstellen van een nieuwe woonagenda. Een interactief proces dat is ingezet is een proces wat wij toejuichen.

In het interactief proces wordt vooral ingezet op de directe partijen betrokken bij het thema wonen. De 1e woontafel maakt echter inzichtelijk dat een Woonagenda ook in moet gaan op bijvoorbeeld thema’s als de arbeidsmarkt, zorg en mobiliteit. Dit moet ook wat ons betreft terugkomen in het interactief proces en de woontafels. Verder acht de PvdA het van belang dat de Woonagenda antwoord zal geven op de huidige mismatch op de woningmarkt, innovaties op het gebied van wonen, betaalbaarheid en de samenwerking lokaal, regionaal en met Rijk en de Provincie. Richt ook hier een woontafel op in, immers de Provincie en het Rijk hebben wetgeving of regels die belemmerd kunnen zijn of juist niet.

We hebben verder al in maart 2014 het Actieplan ‘Beter wonen, beter bouwen’ gepresenteerd met 10 punten, wat de PvdA betreft zaken van belang voor de op te stellen woonagenda:

  1. Betaalbaar wonen is een recht, ook voor middengroepen.
  2. Grens aan de woonlasten.
  3. Sociale grondprijs.
  4. Zo laag mogelijke bouwleges.
  5. Energieneutraal bouwen als de norm.
  6. Lokaal maatwerk bij hoge huurlasten.
  7. Bevorderen van doorstroming.
  8. Voldoende betaalbare sociale huurwoningen voor de doelgroep.
  9. Meer middensegment in de vrije huursector.
  10. Aandacht voor ouderenhuisvesting.

Tot slot, tijdens de presentatie op 17 december jl. van de gemeente in het Kellebeekcollege bleek dat er een kant en klaar plan ligt voor herbestemming douanekantoor, in lijn ook wat het college begin 2014 aangaf: In 2007 heeft de gemeente in het kader van haar plannen met Stadsoevers besloten om het pand gelegen aan het Kadeplein nr. 3 (Douanekantoor) aan te kopen. De bedoeling van deze aankoop was dat het pand gesloopt zou worden om zo een bijdrage te leveren aan de herinrichting van het Kadeplein. Inmiddels zijn deze plannen vanwege allerlei oorzaken sterk gewijzigd en heeft de gemeente besloten tot herbestemming van dit pand. Het Douanekantoor heeft momenteel twee huurders. Het huurcontract met één van de huurders, het ROC West Brabant, zal worden beëindigd zodra haar nieuwbouw klaar is; naar verwachting aan het begin van het schooljaar 2014-2015. Het afgelopen jaar heeft de gemeente een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden van het pand. De constructie van het pand is dusdanig dat het pand een verscheidenheid aan her bestemmingsmogelijkheden biedt. De gemeente heeft met Coresta Projects B.V. uit Son en Breugel een intentieovereenkomst gesloten waarin zij Coresta Projects B.V. de exclusieve mogelijkheid biedt om gedurende drie maanden de haalbaarheid te onderzoeken om in het pand ca. 44 huurwoningen en (algemene) voorzieningen in de plint te realiseren.

Wat de PvdA betreft kunnen dergelijke initiatieven nader uitgewerkt worden en waar mogelijk van start gaan, hier hoeft niet gewacht te worden op een nieuwe woonagenda als blijkt dat het goed is voor de stad, goed is voor de ontwikkeling van de desbetreffende locatie.

De 2e woontafel is op 10 februari a.s.