Door Michael Yap op 6 juni 2018

Betaalbare en bereikbare zorg voor iedereen

Voor de PvdA staat betaalbare en bereikbare zorg voor iedereen centraal. Zo is vorig jaar voor een aantal WMO-voorzieningen de eigen bijdrage afgeschaft.

Om de zorg en ondersteuning betaalbaar te houden heeft het kabinet onlangs ook een aantal maatregelen genomen, waaronder het abonnementstarief voor de Wmo. De ondersteuning vanuit de Wmo kost vanaf 2019 €17,50 per vier weken voor iedereen.

Met de invoering van het abonnementstarief voor de Wmo gaan huishoudens die gebruik maken van een Wmo-voorziening een vast tarief van €17,50 per vier weken betalen, ongeacht inkomen, vermogen of gebruik. Het abonnementstarief is een maximumtarief. Er blijft ruimte voor gemeenten om een lagere eigen bijdrage vast te stellen, bijvoorbeeld als er sprake is van mantelzorg of voor huishoudens met een minimuminkomen. Het abonnementstarief maakt de uitvoeringspraktijk bovendien een stuk eenvoudiger. Het voorkomt bureaucratie en administratieve rompslomp en leidt daardoor tot een soepeler proces en minder fouten, aldus de Rijksoverheid.

In Roosendaal heeft de gemeente in 2017 de financiële drempel voor twee specifieke Wmo-voorzieningen, te weten Hbhplus en begeleiding (incl. dagbesteding) weggenomen. Sinds 1 februari 2017 wordt er geen eigen bijdrage opgelegd voor de Wmo-maatwerkvoorziening Hbhplus en de Wmo-maatwerkvoorziening begeleiding (incl. dagbesteding). De destijds ingeschatte financiële consequenties op jaarbasis begroot waren zo een 1,5 miljoen euro. Dekking zou plaatsvinden uit de producten HbH ZIN en PGB.

Wij hebben deze lokale maatregelen kunnen steunen daar dit past binnen het ingezette Wmo-beleid en armoedebeleid om te komen tot een afname van het specialistisch veld en een versterking van het voorliggend veld te realiseren. Met deze beweging wordt de zorg en ondersteuning dichtbij de inwoners gebracht en worden de drempels om van zorg gebruik te maken verlaagd. Dit kan ook een positief gevolg hebben voor zorgmijders, die wel nu gebruik maken van de benodigde voorzieningen.

Uit de Jaarstukken 2017 blijkt inmiddels het volgende:

Door het afschaffen van de eigen bijdrage voor de HbHplus en begeleiding (incl. dagbesteding) is er een nadeel van 2,8 miljoen euro.
Vanaf 2017 is er sprake van een stijging van het aantal cliënten bij de HbHplus en de dagbesteding en begeleiding.
De kosten PGB en Wmo Hbh ZIN dalen ook niet en stijgen zelfs (nadeel 440.000 euro en 218.000 euro).
Om de afschaffing van de eigen bijdrage Wmo voor de desbetreffende voorzieningen kan dus niet dekking worden gevonden via de HbH ZIN en PGB en is nu dekking gevonden binnen andere meevallers in de jaarrekening van de gemeente over 2017.

Gelet op voornoemde financiële effecten, waarbij de kosten sterk afwijken van de berekeningen uit 2016/2017 voorafgaand aan de keuze om de eigen bijdrage af te schaffen hebben wij, samen met het CDA, de volgende vragen gesteld aan het college van B&W:

1. Heeft de toename van gebruik van de Wmo– maatwerkvoorziening Hbhplus gevolgen voor de afspraken met de zorgaanbieders nu zij worden gefinancierd via populatiebekostiging en dit voor hen dus wellicht een knelpunt kan worden?  
2. Kunt u een verklaring geven voor het feit dat de kosten sterk afwijken van hetgeen vooraf is berekend?
3. Is er een verklaring voor het feit dat de kosten PGB en Wmo Hbh ZIN niet dalen?
4. Acht u het huidige beleid (geen eigen bijdrage voor de Wmo-maatwerkvoorziening Hbhplus en de Wmo-maatwerkvoorziening begeleiding (incl. dagbesteding) houdbaar voor nu en in de toekomst? – Zo ja, graag een toelichting.
– Zo niet, wat is uw standpunt over het aangekondigde abonnementstarief Wmo en heeft u al inzichtelijk gemaakt welke consequenties dit heeft in Roosendaal en zijn er volgens u ook andere varianten denkbaar (bijvoorbeeld inkomensafhankelijk)?

De antwoorden van de desbetreffende wethouder volgen zo spoedig mogelijk.

Michael Yap

Michael Yap

Ik ben sinds 2006 gemeenteraadslid in Roosendaal. Een zeker bestaan voor iedere Roosendaler staat voorop. Vanuit rechtvaardigheid, solidariteit en duurzaamheid verantwoorden we onze keuzes. Een Roosendaal voor iedereen staat voorop! In beeld: Duurzaamheid en innovatie. In beeld: De bieb verbindt!

Meer over Michael Yap