Door op 5 oktober 2013

Belang kind voorop!

De PvdA wil een betere afstemming van onderwijs, peuterspeelzaalwerk,  kinderopvang en vroeg- en voorschoolse educatieve voorzieningen (VVE) waarbij het belang van het kind voorop staat.

Voor peuterspeelzalen, kinderopvang en voorschoolse educatie gelden nu verschillende kwaliteitskaders  en financieringsstructuren. Dat werkt segregerend, marktverstorend en is verwarrend voor ouders. Het stelsel is nu te versnipperd. Minister Asscher verwacht dit najaar samen met staatssecretaris Sander Dekker (van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) te komen met een plan om kinderopvang, voorschoolse educatie en basisonderwijs beter op elkaar af te stemmen.

In Roosendaal, waarin een belangrijke rol en verantwoordelijkheid wordt gevraagd van de gemeente, was men gestart om te komen tot harmonisatie van de voorschoolse voorzieningen in integrale kindcentra van 0-4 jaar tot het doorgroeien naar 0-12 jaar. Helaas is dit proces stopgezet en heeft de gemeente aangegeven zich te beraden over de toekomstige koers. Ook de betrokken partners beraden zich over de toekomstige koers. De gemeente zal regie moeten nemen, waarbij voor de PvdA de volgende punten van belang zijn:

  • Meer en betere voor- en vroegschoolse educatie: Te veel kinderen beginnen met een achterstand aan de basisschool. Daarom moeten we taal- en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen zo vroeg mogelijk signaleren en verhelpen. Voor- en vroegschoolse educatie is voor hen onmisbaar. Elk kind moet met gelijke kansen aan de basisschool beginnen. Ouders zijn cruciaal voor de ontwikkeling van hun kind. Hun betrokkenheid, zowel bij de voorschoolse educatie als in het basisonderwijs, is onmisbaar. Scholen moeten ouders stimuleren betrokken te zijn bij school- en voorschoolse activiteiten.
  • Brede school (Integraal kindcentrum): School en opvang komen steeds dichterbij elkaar, maar sluiten nog niet naadloos aan. Voor- tussen- en naschoolse opvang moet op elke school mogelijk zijn. De school van de toekomst is een brede school, met behalve goed onderwijs ook aanbod van opvang, sport en cultuur. Regels die de ontwikkeling van de brede school in de weg staan schaffen we af.

De PvdA heeft alle onderwijspartners reeds benaderd voor een gesprek, dit zal op 21 oktober a.s. plaatsvinden. Dit onderwerp heeft al langer onze aandacht. Over dit onderwerp hebben we samen met het CDA, de Roosendaalse Lijst en Groen Links ook al vragen gesteld, mede naar aanleiding van een gesprek met de SPR. We zien immers diverse ontwikkelingen op het gebied van de kinderopvang, het peuterspeelzaalwerk en het onderwijs. Uitgangspunt is dat we deze ontwikkelingen willen verbinden om de kwaliteit en het aanbod van voorschoolse voorzieningen op 1 lijn te brengen en de doorgaande leer- en ontwikkelingslijn richting het primair onderwijs voor de kinderen te borgen. Nogmaals het belang van het kind voorop.