1 november 2017

Begroting 2018 – ‘Losse eindjes in Roosendaal’

Over exact 140 dagen zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenteraad besprak onlangs de laatste begroting van deze collegeperiode. Lees verder voor de bijdrage van de PvdA.

Met als motto ‘Werken aan een evenwichtig Roosendaal’ op basis van ruime financiële kaders heeft dit gemeentebestuur, dit college van B&W, de mogelijkheid gehad om na de noodzakelijke ombuigingen en hervormingen van de Agenda van Roosendaal een sociaal, duurzaam en evenwichtig Roosendaal neer te zetten. Antwoord te geven op de alledaagse uitdagingen voor onze gemeente nu en de toekomst. Is dit gemeentebestuur hierin geslaagd?

In de Kadernota die als basis dient voor deze begroting gaf het college aan dat het een eind op weg is. Afronden en doorgeven stond hierin centraal.

Mede op initiatief van de PvdA is de afgelopen jaren gewerkt aan een lokale Duurzaamheidsagenda ‘Roosendaal Futureproof’. Een concreet actieplan waar voor 2018 € 550.000,- is uitgetrokken en voor de jaren erna € 50.000,-. Gelet op de ambities die Roosendaal heeft als het gaat om duurzame ontwikkeling, duurzaam beleid, lijkt het de PvdA logisch om aan te sluiten bij de mondiale agenda middels de 17 Global Goals for Sustainable Development. Dit zijn 17 doelen die raken aan belangrijk opgaven van lokale overheden zoals het terugdringen van ongelijkheid, maatschappelijke integratie, een leefbare en veilige leefomgeving en kwalitatief en participatief bestuur. U kunt van onze fractie een voorstel, een motie, verwachten om aan te sluiten bij dit internationaal kader voor een duurzame toekomst.

Ook de Roosendaalse Woonagenda is tot uitvoering gebracht met als laatste wapenfeit de ontwikkeling van ’t Zand, waar gisterenavond tijdens de informatiemarkt enorm veel belangstelling van onze inwoners, van jong tot oud, om te gaan bouwen op ’t Zand. Als het gaat om afronden en doorgeven lijkt het de PvdA van belang dat het college van B&W in kaart brengt wat we hebben bereikt en welke uitdagingen er voor Roosendaal zijn voor nu en de toekomst. Denk hierbij aan de huisvesting van arbeidsmigranten, de verbinding tussen leefbaarheid en wonen, de aanpak van de leegstand, het optimaliseren van het woon- en werkklimaat en de aansluiting met de recent gepresenteerde Brabantse Agenda Wonen met de focus op versnellen van de woningbouwproductie en verduurzamen en vernieuwing van de bestaande woningvoorraad. Ook hier komt onze fractie met een voorstel, een motie, tot een actualisatie van de Roosendaalse Woonagenda.

In het kader van vitale wijken en dorpen betreuren we de terugtrekkende beweging van de lokale overheid in de wijkenaanpak. Geen wijkwethouders, geen wijkmanagers meer als centraal aanspreekpunt voor onze inwoners en voor maatschappelijke organisaties die actief zijn in de wijken en dorpen, maar een afbraak van wijkstructuren en wijknetwerken die nu weer opnieuw worden opgebouwd. Continue in dialoog zou het gemeentebestuur moeten zijn, maar het lijkt nu meer te functioneren als een ‘piepsysteem’. Zie hiervoor nog het recente voorbeeld van de kwaliteitsslag van fietspaden, ingegeven door ongelukken die hebben plaatsgevonden op de desbetreffende fietspaden.

Ook veiligheid en handhaving, als het gaat om de leefbaarheid in Roosendaal, vraagt hierbij volop de aandacht met de meldingen inzake drugsoverlast, verkeersonveiligheid en woonoverlast die wij als fractie regelmatig ontvangen. We zien dat de buurtpreventieteams hier op volle toeren draaien en veel signaleren. Blijvende ondersteuning vanuit de gemeente is van belang. We nodigen dit college uit om a.s. vrijdag een rondje mee te wandelen in het centrumgebied als het gaat om racen door de Molenstraat, parkeeroverlast en de woonoverlast in de omgeving van ’t Oude Centrum en de Stationsbuurt.

Als het gaat om afronden en doorgeven kijkt onze fractie reikhalzend uit naar de uitvoering van de motie van de gemeenteraad die het college de opdracht heeft gegeven om de vergunning van de biomineralenfabriek af te wijzen. U begrijpt wat de politieke consequenties zijn als u de motie naast zich neerlegt. Wij gaan ervan uit dat de indieners Roosendaalse Lijst en de VVD Roosendaal de inwoners hiermee niet voor de gek hebben gehouden.

Als het gaat om afronden en doorgeven kan wat ons niet onbesproken blijven de flater rondom de stamlijn Borchwerf II. Dit krijgt wat ons betreft zeker nog een vervolg in een te houden raadsdebat.

Als het gaat om afronden en doorgeven zien we in deze begroting nog steeds niet extra financiële ruimte om de doordecentralisatie in het primair onderwijs voor elkaar te krijgen. We vragen ons af of besluitvorming deze bestuursperiode nu eindelijk gaat plaatsvinden.

Als het gaat om afronden en doorgeven betreuren we het dat dit gemeentebestuur onder leiding van de SP wethouder afscheid heeft genomen van het credo binnen het sociaal domein van Roosendaal stad van de menselijke maat. Het nieuwe beleid hulp bij het huishouden is niet op orde, er is bijna al een miljoen euro aan inhuur personeel uitgegeven om dit nieuwe beleid vorm te geven, terwijl wij nog dagelijks meldingen ontvangen van inwoners die geen hulp ontvangen.

Ook zou er een nieuw armoedebeleid vormgegeven worden met als insteek een duurzame uitweg te bieden om uit de armoede en schulden te komen. Dit zou voor 1 oktober gepresenteerd worden was de toezegging van wethouder van Poppel.

Ook de buurt- wijk- en dorpshuizen weten nog niet waar ze aan toe zijn naar aanleiding van de motie ‘voorkomen sluiting buurthuizen’. Meer financiële ruimte zit niet in deze begroting.

Naast deze losse eindjes die niet in deze begroting zijn geregeld constateren we als het gaat om afronden en doorgeven dat het vraagstuk van werk en economie, arbeid, innovatie en technologie ook nog niet van de grond is gekomen in deze bestuursperiode. Het economisch actieplan, het Werkplein en de komst van grote distributiecentra hebben nog niet direct het gewenste resultaat opgeleverd en niet voor niets heeft de gemeenteraad gevraagd om een arbeidsmarktagenda met een concreet pakket aan maatregelen.

Een los eindje als het gaat om afronden en doorgeven dat we nu niet willen laten liggen is Cultuur. Wat hierover onlangs is gepresenteerd, het Cultuurfonds, doet geen recht aan het werk wat in gang is gezet door het Cultuurnetwerk Roosendaal. Blijkbaar heeft de wethouder Cultuur zijn collega’s in dit gemeentebestuur niet kunnen overtuigen om extra middelen uit trekken voor de nieuwe Culturele Netwerkorganisatie, het Cultuurfonds en onze culturele hotspots. Dat doen wij dan maar vanavond wel en we stellen voor om meer middelen vrij te maken dan het enkel herschikken van de cultuursubsidies in de nieuwe pot van het Cultuurfonds. Juist met de energie van het Cultuurnetwerk Roosendaal en de daarbij behorende prototypes moeten we doorgaan. Dekking is te vinden in onder meer de pot van niet bestede middelen vitale wijken en dorpen en de investeringsimpuls economie.

De PvdA heeft daarnaast via vele raadsvragen, moties en amendementen aandacht gevraagd om te investeren in onderwijs, Roosendaal jeugdwerkloosheidsvrij, buurtrechten, en de aanpak van armoede. Nieuwe voorstellen hiervoor indienen tijdens deze begrotingsbehandeling lijkt ons niet opportuun en we kijken reikhalzend uit naar de nieuwe kansen met hopelijk nieuw elan voor Roosendaal na 21 maart 2018. Voorzitter, nog exact 140 dagen.