Door op 21 oktober 2016

Begroting 2017 – Samen vooruit

De derde begroting van het huidige gemeentebestuur, de gemeentebegroting 2017, vraagt wat ons betreft een herijking, een vernieuwing van het bestuursovereenkomst ‘Werken aan een evenwichtig Roosendaal’.

Die overeenkomst had immers als uitgangspunt dat het financieel perspectief van Roosendaal minder rooskleurig zou zijn dan het huidige meerjarenperspectief laat zien.

In 2014 sprak voormalig informateur/formateur en de huidige wethouder financiën over knellende financiële kaders. Daarvan lijkt geen sprake meer. Na de afronding van de omvangrijke ombuigingsopgave uit de Agenda van Roosendaal, zagen we vorig jaar al een kentering die dit jaar doorzet met voor de komende jaren forse begrotingsoverschotten. Overschotten door het goede werk lokaal, en met hulp van het Rijk. Zo levert het einde van de kabinetsperiode VVD-PvdA extra geld op voor onder meer veiligheid, zorg, onderwijs, armoedebestrijding en een hogere uitkering uit het Gemeentefonds. Ook ontvingen we afgelopen vrijdag het bericht dat vanuit het Rijk er voor Roosendaal extra financiële ruimte komt van enkele miljoenen.

Tijdens de behandeling van de Kadernota 2017 heeft de gemeenteraad al een voorschot kunnen nemen op de ruimere financiële positie van de gemeente voor de komende jaren. De PvdA heeft ingezet op een lastenverlichting voor sportverenigingen, voorschoolse voorzieningen voor alle peuters, baanbehoud in de zorgsector, een jeugdwerkloosheidsvrij Roosendaal, een sluitende aanpak verwarde personen, een uitweg voor mensen in armoede en een gastvrij en aantrekkelijk Roosendaal. Een investering wat ons betreft op een investering in de toekomst van onze gemeente, de toekomst van onze Roosendaalse kinderen. Een toekomst met goed onderwijs, een toekomst met een goede baan, een toekomst die gelukkig is.

Uiteraard hebben we deze begroting beoordeeld op deze sociaaldemocratische uitgangspunten en gaan we niet op onze handen zitten zoals een meerderheid van deze gemeenteraad heeft aangekondigd via een mededeling per email, althans een dictaat van een viertal fractievoorzitters van de huidige coalitiepartijen Roosendaalse Lijst-SP-CDA-VVD. Onze fractie doet in ieder geval een beroep op de overige 31 raadsleden om deze mededeling terzijde te leggen en doet een beroep op de 4 fractievoorzitters om hun boodschap te herzien en het debat dus niet nu al op slot te gooien. We hopen op een zorgvuldige afweging van ieders bijdrage met de daarbij eventueel behorende wijzigingsvoorstellen (moties en amendementen, zoals de burgemeester, de voorzitter van deze gemeenteraad, ook heeft aangegeven.

We nemen allereerst kennis van de beschikbare ruimte binnen het sociaal domein (flinke overschotten op de PGB-budgetten, lagere uitgaven huishoudelijke hulp bij het huishouden, een overschot op het budget van de Toegang, een vermindering van de administratieve lasten en een geraamde afname van specialistische zorg). Deze trend, flink wat miljoenen overhouden binnen het sociaal domein, zien we de laatste jaren steeds terug en vragen ons af of hier op een juiste wijze wordt begroot, hoe zeker het is dat ook daadwerkelijk de komende jaren de miljoenen vrijkomen en vragen ons af of de daarnaast bestaande pot van de BR Sociaal Domein van 8 miljoen euro in stand dient te blijven. Ons antwoord is, net als onder meer geuit door de Adviesraad van het Sociaal Domein, geef dit geld uit aan de zorg, aan het bestrijden van eenzaamheid en aan het bestrijden van armoede.

De genoemde bestuurlijke keuzes die worden toegevoegd aan het huidige beleid als een scootervrije binnenstad en de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie kunnen we onderschrijven. We begrijpen echter niet dat dit gemeentebestuur zich niet uitspreekt over het voortzetten van de binnenstadsorganisatie na 2017.

Ook pleiten we voor een aanpassing op de inflatiecorrectie van de gemeentelijke belastingen. Die kan, gelet op de huidige financiële situatie, bevroren worden op 0% i.p.v. de 0,8%. Een lastenverlichting voor onze inwoners, voor onze ondernemers en voor onze bezoekers.

We zijn tevreden met de uitwerking van onze motie ‘lastenverlichting sport via OZB’ waar we positieve reacties op hebben mogen ontvangen van diverse sportverenigingen.

Het college van B&W dient de twee andere door de PvdA ingediende moties ‘Sluitende aanpak verwarde personen’ en ‘Citymarketing’ nog uit te werken dit jaar. Dat wachten wij dan uiteraard af om hierover een oordeel te geven.

Ten aanzien van de aandacht voor de peuteropvang denkt de PvdA, zoals ook al eerder naar voren is gebracht, dat de verruiming een goede eerste stap is, maar het kan nog ruimer. De intentie van de motie die is aangenomen had ook deze strekking: biedt alle peuters de mogelijkheid om gebruik te maken van een voorschoolse voorziening.

Aanvullend, gelet op de huidige keuzes van dit college, heeft de PvdA na de behandeling van de Kadernota 2017 niet stilgezeten en op basis van hetgeen wij hebben opgehaald uit de Roosendaalse samenleving doen wij uw raad nog een aantal aanvullende voorstellen. Wij denken die te kunnen vinden binnen de huidige begroting, nog los van de berichtgeving van het college over de extra miljoenen die richting Roosendaal komen.

  1. Welkom in Roosendaal: Een welkomstpakket voor nieuwe Roosendaalse inwoners, gast in je eigen stad, in samenwerking met de VVV. Iedere nieuwe Roosendaalse inwoner krijgt een welkomstpakket aangeboden over onze mooie gemeente. Daarnaast ook een welkom voor iedere Tullepetaon die in Roosendaal wordt geboren.
  2. Investeer in echte arbeid en geef mensen een echte baan: Er zijn binnen de gemeente zo een 60 mensen aan het werk met behoud van hun uitkering. Zie onder meer de medewerkers in de buitenploegen. Geef deze mensen een gewone arbeidsovereenkomst en loon volgens de geldende cao. Kortom neem ze in dienst i.p.v. het laten werken met behoud van uitkering.
  3. Geen kind mag opgroeien in armoede: Mee kunnen doen en het hebben van kansen is een recht van ieder kind, ongeacht afkomst en achtergrond. De cijfers liegen er niet om: één op de negen groeit op in armoede. Het kabinet heeft besloten dat er vanaf 2017 jaarlijks structureel 100 miljoen euro voor gemeenten beschikbaar komt. Elk kind moet kunnen sporten, de verjaardag vieren, gezond eten en mee kunnen gaan op schoolreis. Er zijn tal van Roosendaalse initiatieven die zich hiervoor al inzetten. Wij pleiten voor een goede besteding van deze extra middelen, middels een kindpakket, naar onder meer het voorbeeld van de gemeente Eindhoven.
  4. Investeer en intensiveer in de aanpak om de (jeugd)werkloosheid: de wethouder financiën nam terecht al een schot voor de boeg. Benut de financiële ruimte om de werkloosheid aan te pakken. De bijstandcijfers zijn onverminderd hoog in Roosendaal, boven het landelijk gemiddelde. De insteek van de PvdA is bekend, er ligt een kant-en-klaar initiatiefvoorstel om nu daadwerkelijk uit te voeren.

Deze accenten leveren een beperkte, maar wel belangrijke, verschuiving op ten aanzien van de besteding van de ruim 200 miljoen euro in 2017 door onze gemeente. Dit wensenlijstje zal de PvdA uiteraard de komende twee weken tot de besluitvormende raadsvergadering nader uitwerken middels concrete moties dan wel amendementen. We nodigen u dan ook zeker uit om mee te denken, met elkaar, voor elkaar, om Roosendaal de juiste kant op te laten bewegen. Kortom, samen vooruit.