Door op 6 november 2015

Begroting 2016: PvdA kiest voor een sociaal, duurzaam en evenwichtig Roosendaal

De PvdA beoordeelde de gemeentebegroting 2016 als overwegend positief en voegde graag haar progressies sausje hieraan toe met enkele wijzigingsvoorstellen.

Terugblikkend op de Algemene Beschouwingen over de Roosendaalse begroting 2016 kan de PvdA constateren dat er in grote lijnen overeenstemming is in de gemeenteraad over de financiële uitgangspunten en het beleid voor 2016. Waar de inzet de afgelopen jaren is geweest op investeren, hervormen en bezuinigen is de koers voor de komende jaren gericht op ruimte voor extra investeringen en reserves opbouwen om mogelijke risico’s, met name in het sociaal domein, op te vangen.

De PvdA uitte wel haar zorgen over een Roosendaal, een stad, een gemeente, van twee snelheden. Het college van B&W deelde deze zorgen bij monde van wethouder Polderman. De PvdA wordt hierin bevestigd door de Vitaliteitskaarten die zijn opgesteld over onze wijken en dorpen. Welke voorzieningen zijn er in een wijk of dorp? Hoe veilig is het er? En hoe gezond zijn de mensen? Hoe is het om er te wonen? En doen alle inwoners mee? De Vitaliteitskaart laat dat in een oogopslag zien. Hierin zijn zeer interessante gegevens te halen over onze wijken en dorpen. Er wordt inzicht gegeven in de voorzieningen, over de leefomgeving, de veiligheid, het meedoen en de gezondheid. Hierover moeten we met onze inwoners, onze maatschappelijke partners in gesprek gaan, beleid op afstemmen en de juiste keuzes in maken. Dit raakt de portefeuilles van alle collegeleden en als PvdA zijn we zeer benieuwd hoe dit traject wordt vormgegeven en welke rol het college hierin ziet voor de gemeenteraad.

Met de Agenda van Roosendaal uit de vorige bestuursperiode hebben we de handen uit de mouwen gestoken om Roosendaal evenwichtig verder te brengen in de 21e eeuw. De VVD gaf het tijdens de Algemene Beschouwingen ook aan, pak nu met beide handen de nog verdere verbetering aan van de financiële huishouding en de wijze hoe we als gemeente omgaan met het opbouwen van onze financiële reserves, potten we alles op tot 2018? Hierover lijkt ons van belang dat er goede afspraken worden gemaakt tussen raad en college als opmaat naar het ijkpunt van volgende belangrijke keuzes, de Kadernota 2017.

Dan het progressief Roosendaals sausje voor Roosendaal. De PvdA had een aantal wijzigingsvoorstellen, een aantal opdrachten, bij de behandeling en vaststelling van de begroting 2016 meegegeven. Het gehele jaar blijven we ons uiteraard inzetten voor een Stad van de menselijke maat, de economie, de werkgelegenheid, een arbeidsmarktoffensief, en schone, hele en veilige wijken en dorpen. Bij de begroting vroegen we aandacht voor:

  1. Ieder kind verdient de beste start. Mede op ons initiatief werd hierover een motie aangenomen, ook in lijn met ons landelijke beleid.
  2. In samenwerking met D66 en GroenLinks hebben we om een raadsuitspraak gevraagd om ons optimaal in te zetten voor statushouders, goede communicatie met onze inwoners, en een samenhangende aanpak van huisvesting, werk, welzijn, onderwijs en participatie. Deze motie kon rekenen op een grote steun in de gemeenteraad, en ook vanuit het college van B&W. Enkel de VLP en de VVD waren tegen deze motie.
  3. We vroegen ook om een lokale belastingverkenning. Met steun van onder meer de VVD, D66 en de Nieuwe Democraten. Wethouder Theunis vond dit nog te vroeg, de motie kon daardoor niet rekenen op steun van de meerderheid van de gemeenteraad.
  4. Wederom vroegen we aandacht voor het bibliotheekwerk in Roosendaal, samen met D66 en GroenLinks. We vroegen om een verzachting van de bezuiniging voor 2016. Dit is ons nog niet gelukt. Wethouder Verbraak gaf wel aan dat voor 1 januari 2016 dit wellicht alsnog zal gaan gebeuren.

Een paar keuzes die natuurlijk de begroting niet wezenlijk zal veranderen, de ruim 200 miljoen euro die de gemeente in 2016 te besteden heeft blijft grotendeels overeind. Het zijn voor ons wel belangrijke aandachtspunten.

De samenleving veranderd niet wezenlijk door onze debatten, door het indienen van moties en amendementen. Beweging ontstaat door mensen die hun straat en buurt mooier, eerlijker en kansrijker willen maken. Verandering ontstaat doordat deze mensen met elkaar in contact komen, zich organiseren en ervoor gaan. Laten we vooral deze bewegingen herkennen en helpen, zodat we met z’n allen werken aan een nog socialer, duurzamer en evenwichtiger Roosendaal, met elkaar, voor elkaar. Samen vooruit. U kunt ons op rekenen.