Door op 13 november 2013

Begroting 2014: met elkaar, voor elkaar

De economie lijkt zich voorzichtig op te richten, de stijging van de werkloosheid zwakt af, het consumentenvertrouwen neemt toe. Roosendaal is financieel op orde meer is nooit klaar. Er blijven uitdagingen en opdrachten genoeg. Een aantal opdrachten steken er voor de Partij van de Arbeid bovenuit. Zowel qua omvang als qua urgentie: het terugdringen van de onacceptabel hoge werkloosheid en jeugdwerkloosheid en de bestrijding van armoede. Dat zei ik tijdens mijn bijdrage aan het debat over de Begroting 2014 Roosendaal, die met uitzondering van de SP en de Nieuwe Democraten werd aangenomen.

Een gezamenlijke verantwoordelijkheid, met elkaar, voor elkaar

Op 7 april 2010 ondertekende onze voormalige partijleider het coalitieakkoord ‘Kiezen vanuit kracht en vertrouwen’. We weten inmiddels wat deze handtekening waard is, niet voor de voormalige partijleider, maar wel voor de huidige PvdA fractie. Roosendaal met elkaar, voor elkaar. Zij aan zij, hand in hand, samen aan een klus beginnen en deze ook afmaken, met kracht en vertrouwen. De PvdA doet wat nodig is.

In 2010 stonden we voor een enorme uitdaging, een dubbele opgave. Enerzijds legde de financiële crisis een zware druk op de publieke middelen. De crisis heeft onder andere gevolgen voor de gemeentelijke uitgaven bijvoorbeeld op het terrein van werk en inkomen, maar indirect ook voor de inkomsten zoals leges, belastingen en de inkomsten vanuit het Rijk. Er werd rekening gehouden met een zeer forse heroverwegingsoperatie. Anderzijds stond Roosendaal voor een aantal indringende maatschappelijke vraagstukken die vragen om een krachtige, vernieuwende en innovatieve aanpak. Hervormingen op het gebied van o.a. het sociaal domein, het subsidiebeleid, van Centrum voor de Kunsten naar een Centrum voor Cultuureducatie, zelfbeheer van sportaccommodaties en een kleine overheid.

De opdracht waar we in 2010 aan begonnen zijn is zeker niet klaar, maar we liggen op koers en dat laat ook deze begroting 2014 ook zien. Het financieel huishoudboekje van Roosendaal is op orde. We zijn niet louter met een ombuigingsoperatie bezig geweest om te komen tot een duurzaam sluitend financieel meerjarenperspectief. Als bestuur, als politiek, hebben we ook ingestoken om vanuit de nieuwe rolopvatting van de gemeente te komen tot andere manieren van denken en werken, zowel bij partners en inwoners als binnen de eigen gemeentelijke organisatie. We hebben investeringsruimte gecreëerd voor vernieuwingen in brede zin. Alleen dan kan Roosendaal ook echt sterker uit de crisis komen. Om die cultuuromslag en investeringen mogelijk te maken, blijken de fondsen van de Agenda van Roosendaal, het transitie- en innovatiefonds zeer nuttig. Ook het noodfonds stelt ons in staat om bij te sturen waar nodig om de zwakkeren in de Roosendaalse samenleving zoveel mogelijk te ontzien. Een extra financiële buffer voor mogelijk nog komende aanvullende rijksbezuinigingen op het gebied van met name zorg en inkomen. Ook zijn we in staat om de belofte in te willigen richting atletiekvereniging Thor en turnvereniging Dynamo. We investeren in een nieuwe accommodatie, een unilocatie op sportpark Vierhoeven.

Ook zijn we in staat om bij te sturen waar nodig. Op het terrein van het peuterspeelzaalwerk, subsidiebeleid verenigingen, sport en cultuur en het investeren in de basis op orde van onze civieltechnische kunstwerken als bruggen en tunnels. Zaken die voor de PvdA van belang zijn.

Desalniettemin voorzitter, zijn er ook zaken, opdrachten die er voor ons boven uitsteken. De werkloosheid groeit en armoede neemt toe. Dit ondanks het actieve beleid dat wij op deze terreinen voeren. De PvdA is niet te somber ingesteld en zien vooruitgang, de cijfers gaan langzaam in de goede richting, nu het beleid is ingericht op het werken aan oplossingen. Het bestrijden van armoede, het maken van werk. We weten echter ook dat je in dit economische klimaat natuurlijk hard kunt trekken aan werkgelegenheid, dat ook vooral moet blijven doen, maar dat we de werkloosheid zonder wat meer economische wind mee niet op zullen lossen. En we weten ook dat de crisis hard is voor veel mensen en dat we de armoede niet op kunnen lossen, dat voedselbanken voorlopig nog blijven bestaan, hoe erg we dat ook vinden en dat veel kinderen in moeilijke omstandigheden opgroeien, waarbij dit, als we niet uitkijken, hun leven zal bepalen.

Wij staan hier niet in alleen. Vanuit het Rijk worden er middelen beschikbaar gesteld voor armoedebestrijding. De PvdA vindt dat deze middelen ook daadwerkelijk voor dit doel worden gebruikt. Daarbij moet veel aandacht zijn voor kinderen en jongeren. Juist zij moeten de kans krijgen zich te ontwikkelen en mee te doen. De PvdA zal hiervoor een motie indienen. (UPDATE: UNANIEM AANGENOMEN)

De PvdA is de partij van werk, werk, werk. We zien dat werkloosheid met afstand het meest ondermijnende probleem van dit moment is. Omdat het verlies van werk niet alleen verlies van inkomen betekent, maar ook verlies van sociale contacten, van vastigheid, van zekerheid. Wat de PvdA betreft werken we door aan een Plan van de Arbeid om samen met de partners in onze gemeente verder te werken aan het economisch herstel. Investeren in duurzame economie en duurzame banen om de werkloosheid te bestrijden. Aandacht voor het MKB de banenmotor van Nederland, de banenmotor van Roosendaal. Stimulering van lokale bedrijven, lokale ondernemers om gebruik te maken van de expertise van het werkvoorzieningsschap en parallel hieraan het bedrijfsleven activeren mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Denk ook aan onze industrieterreinen Majoppeveld, Borchwerf, die we meer gaan benutten voor pilots om de maakindustrie meer terug te halen uit goedkope lonen landen en deze te verleiden zich te vestigen binnen onze gemeente, reshoring. De PvdA streeft er naar meer oudere werklozen aan het werk te helpen door werkgevers meer bewust te maken van de ervaring en kennis die ouderen in het bedrijf kunnen brengen, een middel als de Werktop kan hiervoor goed worden gebruikt, waar we naast de jeugd ook op de 55-plussers richten. Het onderwijs speelt hierbij ook een nadrukkelijke rol, waarbij Roosendaal Zorgstad een vliegwiel moet zijn om banen te creëren. De PvdA heeft overwogen om op dit punt een motie in te dienen, maar ziet hier vooralsnog in 1e termijn van af en gaat ervan uit dat dit college de uitgangspunten op het gebied van werk, werk, werk, onderschrijft en hier blijvend werk van maakt met haar partners. (UPDATE: COLLEGE B&W MAAKT HIER WERK, WERK, WERK VAN)

Op het gebied van versterking eigen kracht hebben we de toezegging van wethouder Jongmans ontvangen die voor het eind van dit jaar met een notitie komt om dit verder vorm te geven. Veranderen zonder middelen is immers gedoemd om te mislukken. Denk hierbij aan de veranderingen op het gebied van de zorg, het onderhoud openbaar gebied, cultuur, welzijn en het beheer van de sportaccommodaties.

Al eerder genoemd, de 3 decentralisaties. Een geweldige opgave waarbij de opdracht is lokaal het sociaal domein zo in te richten om dicht bij de burger te staan met goede ondersteuning, goede zorg en waarbij maatwerk van belang is. Roosendaal werkt hier hard aan door. Deze opdrachten steken er wat ons betreft bovenuit.

Als sociaaldemocraat staat een solidaire, respectvolle, veilige en zorgzame samenleving voorop. Voorzitter, dat zien wij terug in Roosendaal. Met veel inwoners van onze gemeente gaat het goed. We zien dit ook terug in de cijfers van bewonersenquête 2013. Vanuit het PvdA kompas van rechtvaardigheid en solidariteit hebben we onze verantwoordelijkheid in 2010 genomen en menen we dat er veel stappen zijn gezet in de afgelopen jaren om te zorgen dat Roosendaal ook in 2014 en verder vitale wijken en dorpen heeft, onze inwoners in een veilige leefomgeving wonen en waar we werken met een krachtige Roosendaalse economie. Een sterker en socialer Roosendaal. Waar goede zorg dichtbij georganiseerd en gegarandeerd is. Waar ieder kind naar school kan om het beste uit zichzelf te halen. Waar jong en oud een goede baan hebben. Doen wat nodig is. De PvdA is een partij die er voor staat dat mensen gelijk zijn, gelijke kansen krijgen en recht hebben op een menswaardig bestaan, daar heeft Roosendaal de afgelopen jaren op kunnen rekenen en daar kan Roosendaal ook de komende jaren op rekenen, met elkaar, voor elkaar.

UPDATE:

De PvdA steunde amendementen en moties inzake minder bezuinigingen voor verenigingsleven, werk, verbetering van het ondernemersklimaat, kansen voor starters woningmarkt en dus extra middelen voor armoedebestrijding. Lees hier het verslag.