Door op 25 oktober 2013

Begroting 2014: Een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Vitale wijken en dorpen, een veilige leefomgeving en een krachtige economie. Voor de Partij van de Arbeid drie opdrachten waarmee we in 2010 in coalitieverband aan de slag zijn gegaan in Roosendaal, voor Roosendaal, met Roosendaal.

Met de wijken en dorpenaanpak focussen we op het kloppend hart van Roosendaal. Tegen de achtergrond van de demografische en economische ontwikkelingen werken we aan Roosendaal om het op peil houden van voorzieningen en verbeteren van de leefbaarheid.

Veiligheid, zowel in het verkeer, achter de voordeur, als de sociale veiligheid, beschouwen we als basisvoorwaarde. De PvdA werkt door aan het vergroten van de veiligheid en past hierbij maatwerk op wijk- en dorpsniveau toe.

Een krachtige economie is van belang voor de werkgelegenheid en leefbaarheid van Roosendaal.

Over deze drie opdrachten kunnen we, afgezet tegen de bezuinigingen die zijn doorgezet, niet ontevreden zijn. De gezamenlijke verantwoordelijkheid is er, onze inwoners, maatschappelijke partners, politiek, gemeente werken hard aan deze opdrachten, maar Roosendaal is er nog niet en de lijst met opdrachten is langer dan deze drie speerpunten.

De Partij van de Arbeid heeft kunnen constateren dat het financieel huishoudboekje met de begroting 2014 van de gemeente Roosendaal op orde is. We sluiten onze ogen echter niet voor de realiteit. De financiële crisis gaat niet voorbij aan de lokale overheid, er zijn in Roosendaal al veel bezuinigingen vanuit de Agenda van Roosendaal doorgevoerd.

Ook de drie grote decentralisaties waardoor de gemeente verantwoordelijk wordt voor de jeugdzorg, één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt (participatiewet) en de overheveling van delen van de AWBZ, krijgen steeds concreter hun beslag. De routekaart sociaal lokaal wordt steeds duidelijker, duidelijker wat er van onze inwoners, de overheid en partners wordt gevraagd. Het pakket van de decentralisaties zal straks zo een 40% van de gemeentebegroting omvatten. Als PvdA zijn wij voorstander van het overdragen van taken in het sociale domein naar de gemeente. Wij vinden dat de gemeente als eerste overheid die het meeste directe contact met haar inwoners heeft, het beste weet waar inwoners behoefte aan hebben.

In onze keuzes voor Roosendaal lokaal laten we ons leiden door solidariteit en rechtvaardigheid, een samenleving waarin voor ieder plaats is en waaraan iedereen bijdraagt en waar we niemand uitsluiten. Met een overheid die gelooft in de zelfredzaamheid van haar burgers, die dienstbaar is aan haar burgers en een vangnet biedt aan die burgers die even een vangnet nodig hebben. Onze samenleving is een samenleving waarin we ons niet neerleggen bij onrecht en armoede. Met een actieve overheid. Niet waar de participatiesamenleving in de plaats komt van de verzorgingsstaat, maar een samenleving waar mensen met elkaar het heft in eigen handen nemen. Sociaal doe-het-zelven, actieve burgers en een actieve overheid hand in hand. Een goede sociale infrastructuur in de directe leefomgeving van onze inwoners. Het gaat om een overheid die dichtbij mensen durft te opereren – de overheid moet niet de wijk nemen maar de wijken in gaan.

Om een voorbeeld te geven, mede ook in het licht van de decentralisaties, het volgende. Onlangs ben ik geopereerd aan mijn knie en sprak bij de voorbereiding op mijn operatie met een aantal medewerkers in het Franciscus Ziekenhuis. Het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal en het Lievensberg ziekenhuis in Bergen op Zoom willen na jarenlange samenwerking fuseren tot één ziekenhuisorganisatie met twee hoofdlocaties met elk een eigen profiel. Op die manier kunnen patiënten in de regio Roosendaal – Bergen op Zoom blijven rekenen op een breed aanbod van ziekenhuiszorg van hoge kwaliteit. Van 12e en 25e in de AD Ziekenhuis Top 100, naar een structurele top 10. Zij konden dit volgen en ik gaf nog aan dat we vooral ook moeten insteken op goede zorg en ondersteuning in de buurt, zodat ziekenhuisbezoeken kunnen worden voorkomen. Extra wijkverpleegkundigen, familie en vrienden die kunnen helpen als het nodig is. Elkaar helpen waar het kan, professionele zorg waar dat nodig is. Een netwerk van buurtgerichte zorg. Zo zorgen we ervoor dat iedereen de ondersteuning krijgt die hij of zij verdient. Zo zorgen we ervoor dat we ook morgen de zorg nog kunnen betalen.

Vanuit de begroting steken er voor de Partij van de Arbeid een aantal opdrachten uit, waar we in de raadsvergadering op 13 november op terugkomen:

–         Het terugdringen van de werkloosheid en jeugdwerkloosheid. Werkloosheid is met afstand het meest ondermijnende probleem van dit moment. Omdat het verlies van werk niet alleen verlies van inkomen betekent, maar ook verlies van sociale contacten, van vastigheid, van zekerheid. (werktop, startersbeurs, participatie, inburgering, MKB Banenmotor, e.d.).

–         Bestrijding armoede. De gemeente in deze moeilijke economische tijd haar meest kwetsbare inwoners zoveel mogelijk moet ondersteunen. Het armoedebeleid mede bedoeld is om sociale uitsluiting te voorkomen. Vooral kinderen, alleenstaande ouders, werkenden met een laag inkomen en ouderen met een klein pensioen hebben extra aandacht nodig. Het kabinet heeft extra geld vrijgemaakt, Roosendaal dient dit vol te benutten voor de bestrijding van armoede, met extra aandacht voor de jeugd.

–         Versterking eigen kracht. Dit komt terug bij zaken als zorg, onderhoud openbaar gebied, cultuur, welzijn, beheer sportaccommodaties. De burger is tot veel in staat. Op welke wijze kan de burger ondersteund worden om het maximum uit die eigen kracht te halen?

–         De genoemde decentralisaties (Proeftuinen Sociaal Domein: 1 gezin , 1 plan, 1 regisseur, zie voorbeeld Arnhem)

Onze fractie werkt graag met u en zoekt de verbinding met u om gezamenlijk te werken aan een nog mooier Roosendaal. Met steun van de PvdA heeft het college de afgelopen jaren veel stappen gezet om te zorgen dat ook na maart 2014 Roosendaal vitale wijken en dorpen heeft, inwoners in een veilige leefomgeving wonen en werken met een krachtige Roosendaalse economie. Stilzitten doen we echter niet, maar de PvdA is trots op haar aandeel in deze coalitie, waarbij we vertrouwen hebben in wat onze inwoners samen voor elkaar kunnen krijgen. De samenleving zet haar schouders eronder, zie de handreiking door de Roosendaalse Voetbal Federatie, de ideeën in Heerle en Nispen in het kader van de leefbaarheid, de publiek-private samenwerking op Vierhoeven, de inzet van de Stichting Kinderen Doen Mee, ons Hart in de binnenstad, de starters in het Bedrijvencentrum Roosendaal en de buurtpreventieteams in onze wijken, dorpen en buurten.

Ik meen, de PvdA meent, dat als we niet alleen verantwoordelijkheid nemen voor onszelf, maar ook voor elkaar, als we samenwerken, als we zorgen dat iedereen een kans krijgt en iedereen een bijdrage levert, dat we dan de wereld aan kunnen. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het is dat geloof dat Roosendaal kenmerkt, mijn stadje, een gemeente met een zeer groot verenigingsleven, een grote maatschappelijke inzet, een gemeente waar ik zeer prettig woon.