Door op 11 juli 2016

ALLE kinderen verdienen de beste start!

Alle kinderen verdienen een gelijke kans op de beste start in het leven. Daarom strijdt de Partij van de Arbeid al jaren voor goede voorzieningen zoals kinderopvang, peuterspeelzalen en voorschoolse voorzieningen. 

De Roosendaalse praktijk is echter anders. Op 4 november 2015 heeft de gemeenteraad, mede op initiatief van de PvdA, de motie ‘Kinderen verdienen de beste start’ aangenomen. Het college van B&W heeft deze motie eindelijk uitgewerkt en kiest voor de financiën en niet voor het kind. Het kiest voor een scenario waarbij niet alle kinderen in aanmerking kunnen komen voor voorschools onderwijs. Wat ons betreft laten we ons niet leiden door het geld, maar laten we ons leiden wat het beste is voor onze Roosendaalse jeugd. We pleiten dan ook dat het college van B&W ook echt recht doet aan de motie van de gemeenteraad en kiest voor een scenario waarbij ALLE kinderen de beste start krijgen.

Met steun van de VLP, GroenLinks, D66 en de Nieuwe Democraten heeft de PvdA daarom een motie ingediend om dit te bewerkstelligen. Dit kwam aan de orde in de raadsvergadering van 14 juli 2016. Onder aanvoering van het CDA ging de coalitie en de wethouder het debat over ons voorstel niet aan. Het argument was dat dit ingediend moest worden bij de Kadernota 2017, die een week later op de agenda stond. Vervolgens deden we dit, maar ook het CDA kwam, met steun van de coalitie, met een identieke motie. Vervolgens ging het CDA echter het debat hierover uit de weg. Een staaltje van ‘machtspolitiek’ van het CDA over de rug van peuters. Bizar, maar bovenal sneu, kleutergedrag van het CDA Roosendaal.

Het resultaat blijft gelukkig hetzelfde, wat het college van B&W nu verder gaat uitwerken. Een scenario in Roosendaal voor peuteropvang voor alle peuters, met dank aan de Asscher-gelden.

Achtergrond

Alle kinderen kunnen wat ons betreft vanaf hun tweede jaar twee dagen per week op de voorschool terecht. Hoe eerder we investeren in kinderen, hoe beter. Kinderen tussen de twee en vier jaar zetten fundamentele stappen in hun ontwikkeling. Het is echter zeer verschillend welke vaardigheden jonge kinderen van huis uit mee krijgen. Het is aan het onderwijs en de voor- en vroegschoolse educatie om deze verschillen zo vroeg mogelijk te verkleinen. Dat betekent dat kinderen al vóór het vierde jaar beginnen met het spelenderwijs opdoen van vaardigheden. Ze zitten niet met een rekenschriftje in een bankje maar komen in een educatieve speelzaal. Door te spelen en andere kinderen na te doen ontwikkelen peuters zichzelf op uiteenlopende gebieden. De woordenschat wordt vergroot en de sociale vaardigheid ontwikkeld. Kinderen uit alle lagen van de samenleving gaan vanaf jonge leeftijd met elkaar naar de speelzaal en school, zodat we vroeg beginnen met het doorbreken van de scheidslijnen tussen verschillende bevolkingsgroepen, tussen hoogopgeleid en laagopgeleid en tussen kansrijk en kansarm. Dit bevordert de ontwikkeling van alle kinderen al vanaf 2 jarige leeftijd. Wij willen geen segregatie in de eerste levensjaren. Dat kan en mag niet.

Het is daarom goed dat het kabinet een belangrijke doorbraak heeft gerealiseerd door alle peuters een basisaanbod te bieden voor twee dagdelen. De zogeheten Asscher-gelden. Zo krijgen ook kinderen met niet-werkende ouders een aanbod via de gemeente. Dit is een zeer goede ontwikkeling. Het kabinet heeft fors geïnvesteerd in de betaalbaarheid van kinderopvang. Zo krijgen ouders met een laag inkomen 94 procent vergoed. Bovendien hebben doelgroep ouders, zoals een alleenstaande moeder in de bijstand die op zoek gaat naar werk, het recht om kinderopvangtoeslag aan te vragen. Hierdoor kunnen alle kinderen, ongeacht het inkomen van de ouders, gebruik maken van een voorschoolse voorziening en is dit breed toegankelijk geworden. Ook de kwaliteit gaat verder omhoog. Zo gaan we onder andere de ontwikkeling van kinderen structureel volgen en krijgt elk kind een mentor.

De SER heeft een baanbrekend advies gepubliceerd waarbij het belang van investeren in jonge kinderen en het voorkomen van achterstanden zeer helder gemaakt worden. De PvdA onderstreept dit. Segregatie en tweedeling moeten op jonge leeftijd voorkomen worden. Ieder kind hoort eerlijke kansen te krijgen.