26 januari 2018

In actie voor een snelle treinverbinding tussen Roosendaal en Antwerpen

‘Gaat Breda alleen een frietje eten, of doen we dat in gezamenlijkheid op de Grote Markt in Antwerpen?’

Roosendaal is historisch gezien een spoorstad. Dit heeft voorspoed, welvaart en welzijn gebracht. De PvdA fractie pleit al jaren voor het behoud van een snelle treinverbinding naar België, met een goede frequentie.

Onze fractie heeft hedenochtend kennis kunnen nemen van het nieuws dat de treinverbinding Breda – Antwerpen – Brussel vanaf 9 april van start gaat. Voor Roosendaal resteert vooralsnog enkel het boemeltje naar Antwerpen.

Wat ons betreft zijn we, net als verkeerswethouder Lok, strijdbaar. We dienen met een gedragen aanvalsplan te komen om een snelle verbinding van Roosendaal naar Antwerpen v.v. te waarborgen. We rekenen hierbij ook op steun vanuit Breda, vanuit de Provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland en uiteraard de 19 gemeenten van de Regio West-Brabant.

Dit brengt ons tot de volgende vragen aan het college van B&W:

  1. Wanneer en op welke wijze heeft u kennisgenomen van de berichtgeving in deze?
  2. Hoe is deze berichtgeving tot heden gecommuniceerd en afgestemd met Roosendaal en de RWB vanuit Breda, de Provincie, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de NS?
  3. Bent u of gaat u en zo ja op welke wijze en met welke intenties in direct overleg en afstemming met Breda, Provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland, de NS, het Ministerie en uiteraard de 19 gemeenten van de Regio West-Brabant?
  4. Wat zijn de consequenties volgens u voor de korte, middellange en lange termijn voor Roosendaal en West-Brabant/Zeeland van deze snelle verbinding Breda-België?
  5. Welke alternatieve mobiliteitsvoorzieningen zijn eerder besproken en voor de korte termijn te ontwikkelen aangaande snelle mobiliteit om te zorgen dat Roosendaal en West-Brabant/Zeeland qua mobiliteit in welke zin dan ook adequaat zowel noord-zuid als oost-west op de kaart blijft staan?

Lobby

We spreken al jaren over een adequate lobby. Wat ons betreft komen de relevante partijen op korte termijn bij elkaar om te zorgen voor een adequate afstemming, een plan van aanpak gericht op een goede mobiliteit over spoor voor Roosendaal en de regio. Juist ook zodat de hele regio, en niet enkel Breda, kan zorgen voor een breed en goed woon-werk en vestigingsklimaat.

  1. Gaat u op korte termijn in beraad met alle betrokken partijen?

De antwoorden volgen z.s.m.