Door op 27 september 2013

Aanpak jeugdwerkloosheid prioriteit!

Het aanpakken van de jeugdwerkloosheid is een belangrijke prioriteit voor de PvdA. Voorkomen moet worden dat er een ‘verloren generatie’ ontstaat. De PvdA wil dat alle jongeren een eerlijke kans krijgen om te participeren op de arbeidsmarkt.  

Om de jeugdwerkloosheid aan te pakken, stimuleert het kabinet de samenwerking tussen gemeenten, werkgevers en het onderwijs. Hiervoor wordt tot 2015 een ambassadeur jeugdwerkloosheid ingezet en trekt het Rijk extra miljoenen uit voor o.a. activiteiten in de regio die jongeren helpen werk te vinden. Voorbeelden hiervan zijn de Startersbeurs, het Jongerenloket en jong-oud-arrangementen. De gemeenten werken hierbij samen met andere gemeenten, scholen en andere instellingen.

De PvdA kan zich vinden in deze aanpak en heeft ook kennisgenomen van dit bericht vanuit de Provincie Noord-Brabant. De komende 2 jaar worden 4500 extra leerwerkbanen voor jongeren in Brabant gerealiseerd. De wethouders die de 5 arbeidsmarktregio’s vertegenwoordigen in Brabant en minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben op 16 september jl. hiertoe 5 convenanten ondertekend.

Dit bracht ons tot vragen die we aan wethouder Verbraak hebben gesteld inzake de Roosendaalse aanpak van de jeugdwerkloosheid. Deze vragen kwamen aan bod in het vragenhalfuur van de laatste raadsvergadering:

1. Hoeveel jongeren zijn bij de gemeente thans bekend die dan wel geen studie volgen of geen werk hebben?

2. Wat betekent het bericht van de Provincie voor Roosendaal en de regio, heeft Roosendaal en de regio concrete plannen t.a.v. de aanpak jeugdwerkloosheid?

De wethouder gaf aan dat er nu 177 jeugdwerklozen onder de 27 jaar bekend zijn bij de gemeente en er gerichte acties worden gevoerd, samen met ondernemers en het onderwijs om hen werk aan het werk te krijgen. Op 16 september ondertekenden de Brabantse arbeidsmarktregio’s en minister Asscher van Sociale Zaken het convenant Aanpak Jeugdwerkloosheid in aanwezigheid van ambassadeur Jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk. Dit levert voor West-Brabant het volgende op:

– 100 (leer)banen via Baan Bonussen

– 50 jongeren zijn begeleid en maken keuze voor kansrijke sector (intersectorale beroepenoriëntatie)

– 250 jongeren zijn begeleid naar een (leer)baan, stage of werkervaringsplaats

Maar er lopen nog veel meer initiatieven die jongeren aan de slag willen helpen, zowel landelijk als in de regio. Om deze initiatieven allemaal samen te laten komen organiseert de gemeente Roosendaal, mede op initiatief van de PvdA en opgepakt door wethouder Verbraak, voor de regio West-Brabant een Werktop op 24 oktober a.s. Hierbij is ook ambassadeur Jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk aanwezig. Meer informatie hierover via g.van.romunde@roosendaal.nl