Door op 25 augustus 2015

Aandacht voor sociale huurwoningen Roosendaal

De PvdA fractie vraagt aandacht voor de woningmarkt in Roosendaal. De betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen staat onder druk. Hierover hebben we vragen.In Roosendaal worden volop plannen gesmeed voor Stadsoevers. Het tempo van de realisatie van woningen wordt grotendeels bepaald door de behoefte. De inrichting van het gebied komt eerst, de woningen volgen. In de rest van de gemeente Roosendaal ligt de woningbouw op een laag pitje. Er is gekozen voor inbreiding en renovatie. In het kader van duurzaamheid en spaarzaamheid van de groene ruimte is dit een goede keuze. In het perspectief van woningzoekenden, zeker onder bepaalde groepen zoals jongeren en statushouders, is dit het niet.

De afgelopen decennia hebben woningbouwcorporaties in Nederland huurwoningen verkocht waardoor de voorraad sociale huurwoningen is geslonken. Daarbij komt dat regelingen voor huurtoeslag zijn veranderd waardoor het, zeker voor de mensen uit de middeninkomens, het moeilijker is een sociale huurwoning te krijgen. Vooral alleenstaande starters op de arbeid- en woningmarkt hebben het moeilijk een woning te bemachtigen. De wachtlijsten waarop ze staan zijn zeer lang of ze komen niet in aanmerking voor een huurtoeslag omdat hun inkomen net iets te hoog is. Deze groepen alleenstaanden verdienen te weinig om een huis te kopen en worden haast gedwongen via de vrije sector te huren wat hen paradoxaal genoeg dwingt tot hogere huurkosten dan wanneer ze een huis zouden kopen -wat ze overigens volgens de hypotheekverstrekkers niet zouden kunnen lenen-. Gelukkig heeft de gemeente Roosendaal voor een deel van de starters op de woningmarkt een oplossing in de vorm van startersleningen. Maar dan is nog niet iedereen geholpen aan een huis, helaas.

Er lijkt een discrepantie te bestaan tussen het aantal sociale huurwoningen en het aantal mensen (huishoudens) dat daarvoor in aanmerking wenst te komen. Er zijn groepen alleenstaanden (jongeren, maar ook ouderen), noodgedwongen zzp’ers met een onzeker inkomen, uitkeringsgerechtigden, statushouders en mensen uit de groep van lage inkomens die graag een bestaan op wil bouwen met de zekerheid van een eigen ‘habitat’.

De woonagenda die we hebben vastgesteld is voortdurend in ontwikkeling, vandaar onze focus ook op dit onderwerp en daarom hebben we de volgende vragen gesteld aan de verantwoordelijk wethouder:

1. Is de Roosendaalse situatie vergelijkbaar met de landelijke situatie?

2. Deelt de wethouder de zorg van de PvdA dat de frictie op de woningmarkt naar alle verwachtingen blijft toenemen?

3. Zo ja, wat is het voorgenomen beleid deze frictie te laten afnemen?

4. Graag ontvangen we via u, in samenspraak met Allee Wonen een overzicht van:

– de samenstelling (o.a. naar leeftijd, type huishouden, inkomen) van de wachtlijsten van woningzoekenden

– de wachttijden van huishoudens van inschrijving tot betrekking van een woning.

– de sociale woningvoorraad.

De vragen worden zo spoedig mogelijk in behandeling genomen en worden behandeld op de raadsavond in september.