Door op 1 oktober 2014

Decentralisaties: belangrijkste taakveld voor de gemeente

De gemeenten, dus ook Roosendaal, zijn per 1 januari a.s. verantwoordelijk voor veel taken in het sociaal domein. Over deze thema’s, de decentralisaties hield de PvdA Roosendaal een thema-avond.

Op 23 september jl. heeft de PvdA Roosendaal in Parrotia een thema-avond georganiseerd over de 3 decentralisaties. Op woensdag 1 oktober begint een nieuwe vergadercyclus van de gemeenteraad waarin de beleidskaders voor de jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de participatiewet worden behandeld. Een zeer belangrijk dossier waar vroeger of later alle Roosendalers mee te maken krijgen. Vanaf 1 januari 2015 is hiermee alleen al in Roosendaal een bedrag gemoeid van ongeveer 80 miljoen euro. Bijna de helft van de gemeentelijke begroting. In één klap wordt het sociale domein, als het dat al niet was, het belangrijkste taakveld voor de gemeente. Dat vraagt om een uitgebreide en zorgvuldige voorbereiding maar ook consultatie van alle betrokkenen. Vandaar de organisatie van de avond. er waren ongeveer 30 belangstellenden. Naast PvdA-leden waren er zorgaanbieders, mantelzorgers, zorgvragers en clientenraden. Vanuit de gemeenten was er belangstelling van enkele andere partijen en ook wethouder polderman was, weliswaar zwijgend, aanwezig.
decentralisaties
Vrijwel alle aanwezigen zien de decentralisatie wel als een voldongen feit. De grootste zorg bestaat eruit dat de gemeenten weliswaar parchtige beleidskaders hebben maar dat men nog niet uitvoeringsgereed is. Er zijn nu al signalen van zorgvragers die te horen hebben gekregen dat de zorg die zij in 2014 nog hebben, in 2015 niet meer geboden wordt. Dit terwijl er wettelijk een overgangsmaatregel is vastgesteld. Als de indicatie ook geldt voor (een deel van) 2015 moet de zorg gegarandeerd geleverd worden. Ook bestaat er nog veel onduidelijkheid hoe de toegang vanaf 1 januari geregeld is. Roosendaal heeft weliswaar Het Punt, maar kunnen de nieuwe clienten daar ook terecht. Veel van dit soort vragen blijven vooralsnog beantwoord. De aanwezigen geven de aanwezige raadsleden de aanbeveling mee om niet alleen aan de beleidskaders aandacht te besteden maar ook aan de cliënteninformatie en de wijze waarop de uitvoering wordt vormgegeven.
decentralisaties2