Door op 11 september 2014

WMO 2015: Zekerheid bieden

De gemeente Roosendaal krijgt er vanaf 1 januari 2015 nieuwe taken bij om haar inwoners zorg en ondersteuning te bieden als ze die nodig hebben.

De gemeente wordt onder meer verantwoordelijk voor de kortdurende zorg en ondersteuning voor ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking.

Als uitgangspunt kiest Roosendaal voor de menselijke maat. Goede zorg die aansluit bij het leven en de behoeften van onze inwoners, met eenvoudigere regels en procedures. Wat de PvdA betreft streven we ernaar dat iedere inwoner naar eigen tevredenheid, op eigen kracht en tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten actief deelneemt aan de samenleving.

Natuurlijk zijn de zorgveranderingen ook spannend. Het is belangrijk dat we houvast en zekerheid creëren voor mensen en tegelijkertijd vernieuwing mogelijk maken. We verlangen wel dat de gemeente snel duidelijkheid zal geven over met name mensen en gezinnen met een complexe zorgvraag. Zie in dit geval het artikel in BNdeStem: “WMO dwing Sanne naar instelling ”. Het verhaal van Sanne is exemplarisch voor meerdere kinderen, maar ook volwassenen in de gemeente Roosendaal met een complexe zorgvraag. De onzekerheid over de implementatie van beleid brengt juist de mensen die de zorg behoeven in nog grotere onzekerheid. De PvdA heeft hier vragen over gesteld aan wethouder Polderman die uiterlijk in de eerstvolgende Commissie Omgeving zullen worden behandeld:

1. Hoever is de gemeente gevorderd met het maken van afspraken met zorginstellingen voor dagbesteding en buitenschoolse opvang?

2. Wanneer denkt de wethouder de onzekerheid voor de mensen met een zorgvraag weg te kunnen nemen?

3. Kan de wethouder aangeven op welke wijze in het beleid een integrale oplossing van de combinatie PGB voor de zorgbehoevende en hulp voor het gezin geborgd wordt zodat ook het gezin op eigen kracht verder kan?